DMU Live Social Media

DMU

Psykologisk krisehjælp

Hvem er sikret?
Følgende er sikret på Idrættens fælles arbejdsskadeforsikring: DIF, tilknyttede specialforbund, deres medlemsforeninger og DGI samt tilknyttede landsdelsforeninger, associerede foreninger (DDS) og disses medlemsforeninger.
 
Hvilke personer er omfattet af ordningen?
a) Medlemmer af foreninger under pkt. ”Hvem er sikret”, når de deltager i aktiviteter arrangeret af de nævnte foreninger.
b) De frivillige hjælpere, ledere, trænere, instruktører og dommere i deres virke/arbejde for foreningen.
c) De af foreningen ansatte trænere, instruktører, dommere m.fl.
d) Ægtefæller*, børn**, forældre og søskende til personer anført under a). Dog er forældre til den skadelidte person altid omfattet af psykologisk krisehjælp.*
 
* Ved ægtefæller forstås personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med den skadelidte. Et bofællesskab bestående af 2 personer sidestilles med fast parforhold. Registreret partnerskab sidestilles med ægteskab.
 
** Omfattede børn er hjemmeboende børn under 21 år, herunder plejebørn og stedbørn, og de skal have folkeregisteradresse hos en af forældrene.
 
For at være omfattet skal personer, nævnt under punkt a) til d), enten rammes af, overvære eller være i umiddelbar nærhed af hændelsen, der udløser dækning for psykologisk krisehjælp.
 
Hvad er det geografiske dækningsområde?
Hele verden.
 
Hvornår kan der gives psykologisk krisehjælp?
Psykologisk krisehjælp udløses ved traumatiske hændelser opstået i forbindelse med en aktivitet udført i den sikredes regi/interesse.
 
Som traumatisk hændelse defineres f.eks.:
Voldsom ulykke eller skade
Alvorligt ildebefindende
Dødsfald *
Abort *
Trafikulykke (Transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af den sikrede)
Overfald/overgreb
 
* F.eks. dødsfald der sker under et løb, livstruende sygdom som følge af en aktivitet i foreningen, abort udløst i forbindelse med en skade opstået under træning/løb.
 
Der ydes ikke psykologisk krisehjælp til arbejdsrelaterede kriser som f.eks. stress, mobning og depression.
 
Hvor mange timers psykologisk krisehjælp gives der?
Der tilbydes op til 10 timers gratis psykologisk krisehjælp pr. person pr. hændelse. Psykologens eventuelle transporttid medregnes i de 10 timer.
 
Hvem er ikke omfattet af ordningen?
Tilskuere til aktiviteter eller idrætsbegivenheder uanset om de har tilknytning til den sikrede kreds (jf. dog punkt 2 om nært relaterede familiemedlemmer)
Klubber i selskabsform.

Proceduren er flg.:
Hvis der opstår behov for akut psykologisk krisehjælp, kontaktes Tryg Linjen, som har åbent døgnet rundt
på telefon: 70 26 06 70.


Ved henvendelse oplyses:

  • Eget navn og adresse.
  • DMU’s navn og adresse: Idrættens Hus, 2605 Brøndby
  • Navn på kontaktperson fra sikrede.
  • Police nr. 655-162.157

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top