DMU Live Social Media

Miljø

Kommissorium DMU’s Miljøudvalg

Formål og arbejdsområde

DMU’s Miljøudvalg har som sit formål:

 • At rådgive Hovedbestyrelsen og Sportskommissionerne vedrørende miljøforhold
 • At sikre og forestå miljørådgivning af klubberne under DMU
 • At styre/ godkende udarbejdelse af forslag vedrørende miljøaktiviteter i DMU
 • At styrke samarbejdet og den gensidige orientering imellem DMU’s medlemmer og aktive
 • At bidrage væsentligt til en både offensiv og konstruktiv natur- og miljøstrategi i klubberne under DMU.
 • At sikre at miljøindsatsen i klubberne synliggøres og serviceres således, at den viden og aktivitet der foregår, bliver et samlet aktiv. Hvor erfaringerne f.eks. indsamles i en database
 • At sikre DMU’s kompetence og viden på miljøområdet er så ajourført, at sportsudøverne nationalt og internationalt, kan udøve deres sport.
 • At sikre at klubberne inden for miljøområdet vil oparbejde en ekspertise således, at tilsynsmyndigheden vil blive sparring for udviklingsplaner og nye tiltag – til gavn for sportsaktiviteterne.
 • At sikre, at DMU’s uddannelser på miljøområdet, lever op til de procedurer og anbefalinger fra Miljøudvalget.
 • At sikre, at DMU fortsat lever op til kravene til at være Grønt forbund under DIF.

DMU’s Miljøudvalgs arbejdsområde:
DMU’s Miljøudvalgs kompetencer er rådgivende og udførende i forhold til DMU’s Hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsen skal løbende informeres om DMU’s Miljøudvalgs beslutninger og anbefalinger via referater som godkendes af Hovedbestyrelsen. Såfremt der foreslås beslutninger som rækker ud over kommissoriet for Miljøudvalget, så kræver dette godkendelse via DMUs Hovedbestyrelse og den enkelte SK. Anbefaling til beslutning vedlægges evt. nødvendigt materiale for sagernes bedømmelse.

DMU’s Miljøudvalgs kompetencer er såvel besluttende som rådgivende i forhold til klubberne under DMU. Hvis det alene drejer sig om miljøsagsbehandling, hvor der ikke ønskes assistance fra sekretariatet i beslutningsproces og sagsbehandling, har klubberne ingen høringspligt i forhold til DMU, dog skal DMU’s regelgrundlag vedr. miljø overholdes.

DMU’s Miljøudvalg kan tage sager op på eget initiativ, men det skal sikres at det er indenfor for de resourcer og midler der er til rådighed samt i henhold til nedenstående prioriteringer. Forslag for eventuelle omprioriteringer kan naturligvis godkendes gennem perioden.

Hovedbestyrelsen udarbejder årligt prioriterede aktivteter for den kommende periode indenfor miljøområdet, som Miljøudvalget er ansvarlig for gennemføres i henhold til tidsplaner og eventuelle budgetter.

Prioriteringerne udarbejdes på baggrund af anbefalinger fra Miljøudvalget, Klubberne, HB, SK, eventuelle ændringer i lovmæssige forhold og andre interessenter.

DMU’s Miljøudvalg vil arbejde for at DMU's Netværk indenfor for miljøområdet på det politiske og på det faglige plan udvides således, at DMU bliver accepteret og hørt af det offentlige som en del af processen omkring lovgivning og større ændringer.

Miljøudvalget er ansvarlig for at gennemføre Miljø kurser og uddannelser.

Miljøudvalget er ansvarlig for at koordinere og styre lydmålinger i alle grenene i samarbejde med grenens koordinator.
Miljøudvalget er ansvarlig for DMU’s Miljøbudget.
Miljøudvalget udarbejder senest 1/1 hvert år en aktivitets- og tidsplan for den kommende 1-2 årige periode ud fra de prioriterede aktiviteter.

2. Sammensætning og sekretariatsfunktion
Formanden for Miljøudvalget vælges årligt blandt Hovedbestyrelsens medlemmer for en periode på ét år. Udvalget består af udvalgsformand, DMUs Miljøchef, DMUs generalsekretær samt evt. direkte udpegede medlemmer. DMUs Miljøchef er faglig sekretær for udvalget.
Optagelse af yderligere medlemmer indstilles af udvalget til DMU’s Hovedbestyrelse for godkendelse.

3. Ændring af kommissorium
Dette kommissorium er vedtaget af DMU’s Hovedbestyrelse den 7. februar 2013 efter fremsendelse fra Miljøudvalget.
Sidst ændret i DMU’s Hovedbestyrelse den 7. februar 2013.
Sidst ændret i Miljøudvalget den 7. februar 2013.
Ændringer af eller tillæg til kommissoriet skal godkendes endeligt af DMU’s Hovedbestyrelse og datostemples med vedtagelsestidspunkt.

Bilag til dette Kommissorium: 1 stk.
Procedure vedr. indkaldelse, afholdelse og behandling af emner i miljøudvalget i DMU.

Procedure vedr. indkaldelse, afholdelse og behandling af emner i miljøudvalget

a. Mødeindkaldelse og referat
Miljøchefen i DMU fungerer som sekretær for udvalget og sørger for udsendelse af dagsordener og referater til medlemmerne.
Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse.
Forslag til dagsorden skal udsendes senest 2 uger før mødet.
Dagsorden udarbejdes i samarbejde ml. formanden og sekretariatet.
Kort efter mødet udsendes referatet på e-mail til alle udvalgets medlemmer. Referatet skal være klart senest 10 arbejdsdage efter mødet.

 • Evt. kommentarer sendes på e-mail af den enkelte mødedeltager til alle – senest en uge efter modtagelse af referatet.
 • Sekretæren sender herefter en e-mail rundt, om at referatet er godkendt – med angivelse af evt. ændringer.
 • Referatet er herefter godkendt og kan sendes videre i systemet (HB for godkendelse) og herefter offentliggøres via hjemmeside.

b. Møder
Der afholdes møder i DMU’s miljøudvalg minimum 4 gange årligt.
Møderne afvikles efter fast dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Opfølgning af punkter fra forrige møde
 3. Behandling af dagsordenspunkter
 4. Emner til senere møder
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

Der afholdes ét årligt møde med de af SK udpegede Miljøansvarlige. Dette møde afholdes i oktober for forberedelse af oplæg og ideer til kommende års aktiviteter samt det årlige klublederseminar.

Udvalgets møder er ikke offentlige. Dog kan udvalget bestemme, at andre personer end udvalgets medlemmer kan deltage i eller overvære møder.

c. Arbejdsgrupper
Udvalget kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, der i en begrænset periode kan arbejde med konkrete miljørelaterede emner. I en arbejdsgruppe kan alle deltage, uanset om disse er medlemmer af rådet og kan også være eksterne medlemmer (eksperter eller lignende).
Arbejdsgruppen afholder selvstændige møder, hvor de selv fastsætter arbejdsformen.
Arbejdsgruppen refererer alene til Miljøudvalget, som de undervejs i forløbet meddeler status for arbejdet.
Miljøudvalget kan nedlægge gruppen, når det planlagte arbejde er afsluttet.)

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top