DMU Live Social Media

Quad

Motocross-fonden


Fondens navn

Fondens navn Motocrossfonden af 2004. Fonden er et aktiv i DMU under Sportskommission Motocross.

Formål

Fondens formål er at støtte og udbrede Motocrosssporten i Danmark.

Valg af Bestyrelse

Bestyrelsen for MX-fonden vælges på det årlige ordinære Motocross-repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen består af tre personer som vælges; to personer i ulige år samt én person i lige år. Bestyrelsesmedlemmer i fonden er valgt for to år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Bestyrelse i Motocrossfonden

Formand
Ole Poetzsch

Bestyrelsesmedlem
Gitte Albertsen

Bestyrelsesmedlem
Jesper Rasmussen 

Fondens midler kan bl.a. anvendes til nedenstående formål:

- Støtte træningskurser afholdt for Motocross-kørere. Kurserne skal være godkendt af Sportskommission Motocross.
- Støtte Motocross-kraftcentre, Maxi og Junior
- Tilskud kan ydes til centertræner
- Tilskud kan ydes til baneombygning, så banen kommer op på en høj køreteknisk international standard
- Tilskud til uddannelse af trænere og aktive
- Hjælp til nødstedte Motocross-klubber i form af mindre, rentefrie lån
- Støtte internationale arrangementer i Danmark
- Andre formål, som fondens bestyrelse finder støtteværdigt

Sagsbehandling

- Ansøgninger behandles af fondens bestyrelse
- Bestyrelsen har bemyndigelse til at indhente supplerende informationer fra ansøgere
- Bestyrelsen afsætter beløbsrammer på godkendte ansøgninger
- Bestyrelsen afgiver motiveret afslag på ikke godkendte ansøgninger

Ansøgning

Selve ansøgningen skal min. indeholde:
- En detaljeret beskrivelse, dvs. hvad søges der til, hvad skal det anvendes til, til gavn for hvem samt en tidsplan for projektet
- Ved større projekter skal der også medfølge en tidsplan for opstart og afslutning af projektet
- Et detaljeret og realistisk budget inkl. oplysninger om egenbetaling, beløb fra MX-fonden og oplysning omkring evt. ansøgninger hos andre fonde
- Støtte kan kun gives efter ansøgninger, der er stilet til DMU’s kontor - ansøgningen skal sendes på mail til dmu@dmusport.dk 
- Ansøgning kan kun fremsendes af bestyrelsesmedlemmer i Motocrossklubber under DMU
- Fonden uddeler midler fire gange årligt i månederne marts, april, juni og august
- Der støttes ikke projekter, der er igangsat samt køb af hjælpemidler af en hver art, der er allerede er indkøbt

Projektet skal færdiggøres inden ni måneder, hvis dette ikke kan nås skal MX-fonden have besked.

For projekter der ikke er afsluttet inden ni måneder, skal det modtagne tilskud fra MX-fonden returneres.

Regnskabsaflæggelse

Motocrossfonden fremlægger regnskab hvert år i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i Motocross i marts.

Opløsning

Såfremt Motocrossfonden opløses, tilfalder alle dens midler Sportskommissionen Motocross.

 

 

Banner

Banner

Banner

Banner

Tilbage til top