Background Image
Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

Redaktør

Jakob Fälling

Tlf. 29 13 17 16

E-mail:

jakob.falling@gmail.com

DMU - Sekretariatet

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Tlf. 43 26 26 13

Annoncetegning

Martin Gunnar Thenning

Tlf. 43 26 26 14

Email:

mgt@dmusport.dk

Oplag og frekvens

Udkommer seks gange årligt

Dette nr. er trykt i 7.500 eksemplarer

Layout

Formegon Aps

Tryk

KLS Grafisk Hus A/S

De kommende numre

September:

Bestilling af annoncer: 12. aug.

Forventes hos abonnenterne: 7. sep.

November:

Bestilling af annoncer: 7. okt.

Forventes hos abonnenterne: 2. nov.

Tegn abonnement på Motorbladet

6 numre pr. år - 400 kr.

Kontakt tlf. 43 26 26 13

E-mail:

mgt@dmusport.dk

Forbehold

Bladets indhold udtrykker ikke nødven-

digvis DMU’s meninger. Redaktionen

påtager sig ikke ansvar for eventuelle

fejl i angivelser af priser, specifikationer

og lign. Ej heller for manuskripter eller

illustrationer, som tilsendes uopfor-

dret. Eftertryk er forbudt uden tydelig

kildeangivelse.

Erhvervsmæssig anvendelse af tekst

eller illustrationer, kun efter nærmere

aftale og skriftlig tilladelse.

Forsidefoto: Nikolaj Larsen, en af de

største navne i dansk motocross har

fået en suveræn start på sæsonen.

Foto: Mikkel Wendelbo #591

Sæson 2015 er godt i gang, og der er

afviklet mange flotte nationale og inter-

nationale arrangementer i Danmark.

Alle med en god deltagelse og ikke

mindst mange flotte danske resultater.

Danmark har været vært for BMX Euro-

pean Cup i Bjerringbro, to afdelinger af

EM MX for 65 og 85 cc og VM for Hold

i Speedway.

Der er fortsat mange fokusområder,

som der løbende arbejdes på gennem

sæsonen. Ét af de primære punkter er

sikkerhedsområdet, hvor der er flere

tiltag, som der arbejdes på:

- Godkendelse af baner (sikkerhed,

flow og niveauer)

- Uddannelse af dommere, stævnele-

dere og træningsledere

- Førstehjælp til rådighed til træning

- Læge- og førstehjælp ved løbsarran-

gementer

- FairPlay-tiltag

- Registrering af uheld på banerne –

”sorte punkter...”

- Sikkerhedsaktiviteter i den enkelte

sportsgren

- Klubtræneruddannelse

Sportsgrenene under DMU kan alle

kategoriseres som en farlig sport,

hvilket medfører at vi som et ansvarligt

forbund og ansvarlige klubber skal

have ovenstående punkter øverst på

dagsordenen. Det skal være sjovt at

dyrke den enkelte sport – og vi skal

gøre alt, hvad vi kan for at undgå

skader.

Det kan vi gøre ved uddannelse af

vores mange nye medlemmer, så vi

sikrer den grundlæggende køretræning

på et tidligt tidspunkt - noget som

foretages af klubtrænerne. Ligeledes er

det vigtigt, at klubben sikrer, at banen

er anlagt, så den både er spændende

og udfordrende, men også med fokus

på sikkerheden.

ET OMRÅDE SOM KRÆVER MANGE

RESSOURCER

TV og dagspressen har i maj har

omtalt nogle alvorlige sager omkring

anvendelse af private firmaer og ambu-

lancer. Dels om firmaerne overholder

lovgivningen, dels om de har tilladelse

til at køre til hospitalet.

Dette er en kompliceret situation. DMU

arbejder intensivt på at få afklaret

situationen med myndighederne om,

hvordan vi skal forholde os til lovgivnin-

gen samt at få udarbejdet yderligere

information til klubberne om, hvad man

som klub skal sikre, inden man indgår

en aftale med et privat firma.

Dette er som nævnt et stort område,

som kræver mange ressourcer – af

forbundet, men også af klubberne.

Men det er et område, der ikke må

nedprioriteres, da det er grundlaget for

at dyrke sporten: At der er så få skader

som muligt, og hvis de opstår, har vi

de bedst mulige ressourcer til rådighed

for den nødvendige hjælp.

Lad mig samtidig benytte lejligheden til

at ønske jer alle en god sommer med

masser af store sportslige oplevelser

og en masse godt samvær.

Leder:

UNDGÅ SKADER

3

dmu

/ motorbladet

6-15

26-30

16-19 22-25

31-35

Med venlig hilsen

DMU-formand,

Jørgen Bitsch