Background Image
Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

Redaktør

Jakob Fälling

Tlf. 29 13 17 16

E-mail:

jakob.falling@gmail.com

DMU - Sekretariatet

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Tlf. 43 26 26 13

Annoncetegning

Martin Gunnar Thenning

Tlf. 43 26 26 14

Email:

mgt@dmusport.dk

Oplag og frekvens

Udkommer seks gange årligt

Dette nr. er trykt i 7.500 eksemplarer

Layout

Formegon Aps

Tryk

KLS Grafisk Hus A/S

De kommende numre

Februar:

Bestilling af annoncer: 30. jan.

Forventes hos abonnenterne: 21. feb.

April:

Bestilling af annoncer: 4. apr.

Forventes hos abonnenterne: 24. apr.

Tegn abonnement på Motorbladet

6 numre pr. år - 400 kr.

Kontakt tlf. 43 26 26 13

E-mail:

mgt@dmusport.dk

Forbehold

Bladets indhold udtrykker ikke nødven-

digvis DMU’s meninger. Redaktionen

påtager sig ikke ansvar for eventuelle

fejl i angivelser af priser, specifikationer

og lign.

Ej heller for manuskripter eller illustrati-

oner, som tilsendes uopfordret. Eftertryk

er forbudt uden tydelig kildeangivelse.

Erhvervsmæssig anvendelse af tekst

eller illustrationer, kun efter nærmere

aftale og skriftlig tilladelse.

Forsidefoto: Red Bulls Romaniacs

2015, Verdens vildeste Enduro-løb.

Foto fra prologen: Szabo Attila

Så gik der endnu et år, og vi kan se

tilbage på mange rigtig flotte sportslige

resultater i DMU samt gode fremtids-

udsigter for den videre talentudvikling.

Specielt den øgede fokus på de unge

talenter er for alvor ved at vise en

positiv effekt.

Der også igangsat og gennemført flere

aktiviteter på den administrative side,

som alt i alt skal gøre det nemmere,

sjovere og mere engagerende at være

medlem eller frivillig leder i DMU i

fremtiden.

Af disse kan fremhæves fortsat stor

fokus på uddannelse, hvor vi har lan-

ceret e-learning, som for alvor starter

op i januar. Blandt andet er vi ved at

forberede et kort e-learning-kursus,

som man (frivilligt) kan tage, når man

tegner licens. Dem som gennemfører,

er med i lodtrækningen om en gratis

licens i 2016.

Målet er, at vore aktive får yderligere

information om sikkerhed, førstehjælp

og anti-doping, som alle punkter er

vigtige, samt at alle er så uddannede

som muligt. Vi håber, at alle vil bakke

op om dette.

MANGE SPÆNDENDE AKTIVITETER

I 2015

I 2015 lancerede DMU klubmedlem-

skabsportalen, som mange klubber

allerede har tilmeldt sig. Vi opfordrer

alle til at implementere dette til 2016,

da der er store fordele ved portalen –

både for klubben, men også for den

enkelte aktive.

I slutningen af året bliver der også ind-

ført et nyt e-mail-notifikationssystem,

hvor DMU-medlemmer i medlemssy-

stemet kan vælge, om de ønsker en

notifikation inden deadlines på løb.

Der er gennemført mange aktiviteter

omkring FairPlay, og ambassadørerne

har uddelt flere FairPlay-medaljer

gennem året. Til 2016 kommer der

naturligvis fortsat mange tiltag på

dette område. Som det ses kommer

der blandt andet en ny figur, som

repræsenterer FairPlay i 2016.

BMX-PROCESSEN TIL DCU I FULD

GANG

Året 2016 bliver jo igen et spændende

år. Dels med mange store sportslige

events, som allerede er planlagt, men

også den forventede positive effekt

af de mange tiltag, som er igangsat.

Samtidig er det også et trist år, da det

jo er sidste år, BMX er medlem i DMU.

Processen er i gang, og der er udar-

bejdet en flot hvidbog, som beskriver

de mange opgaver, som nu skal løses

frem til overgangen ved udgangen

af 2016. Trods alt en spændende og

interessant proces, som vi alle lærer

meget af og som DMU også kan

anvende i vores videre udvikling.

Jeg vil også benytte lejligheden til at

takke for den store indsats for DMU,

som alle klubberne og de frivillige yder.

Uden jer kunne det ikke lade sig gøre.

God jul og godt nytår - og vi ses igen

i 2016!

Leder:

Tak for et flot 2015

3

dmu

/ motorbladet

6-9

28-35

10-22 23-27

36-38

Med venlig hilsen

DMU-formand,

Jørgen Bitsch