Fokus på miljø, biodiversitet og bæredygtighed

Få artiklen læst højt

En af de helt store udfordringer i dansk motorsport i disse år er miljøet.

Rigtigt mange mennesker i vore lokalsamfund og ude i det ganske land finder det umuligt at tro, at man kan være aktiv udøver af motorsport, som jo både larmer og ”forstyrrer” naturen, og samtidigt tage hensyn til miljøet og gå ind for en bæredygtig fremtid.

Som medlemmer af Danmarks Motor Union ved vi alle, at man sagtens kan dyrke motorsport og alligevel være miljøbevidst, uanset om ens baneanlæg ligger i et bynært område eller længere ude på landet. Vi tilpasser os omgivelserne og arbejder aktivt med at minimere de aftryk, som vi afsætter i naturen og på vores fælles miljø og fremtid.

Et argument, der ofte bruges af modstandere af motorsporten, er hensynet til biodiversiteten. Vi hører ofte, at hensynet til en truet dyre- eller plante art, har medført omkostningsfulde ombygninger og etablering af faunapassager omkring forskellige former for både offentlige og private anlægsprojekter. Derfor er det også særdeles glædeligt, at vi snart får hjælp til at imødegå denne antagelse.

Nyt studie om biodiversitet og motorbaner

De nye argumenter kommer fra et forskningsprojekt, lavet i et samarbejde mellem SVEMO, Professor Nils Ryrholm og Gävle Universitet i Sverige, som tager udgangspunkt i 650 videnskabelige artikler og bøger om emnet Biodiversitet, hvoraf de ca. 100 er brugt.

Disse uafhængige kilder er grundlaget for det videnskabelige bevis for den rolle, som motorsportsbaner har for at skabe, bevare og tilvejebringe et bæredygtigt miljø for både dyr og planter. Kilderne til dette studie er uafhængige af motorsportsinteresser, men bliver i de populærvidenskabelige artikler, som kommer senere på året, overført til motorbanestudier for at bevise og forklare sammenhængen.

Projektets udgangspunkt skal findes i udviklingen hos landbrugene, skovbrugene og i byerne. Gennem industrialiseringen og op til nu har disse forandret sig og reduceret de naturlige åbne naturmiljøer, og derved også biodiversitetens muligheder for overlevelse. Oplagringen af kvælstof i jord, vand og beplantning i det meste af den industrialiserede verden har dertil ført til højere vegetation og hastigt voksende overvækst af samme på bekostning af en meget stor del af de truede og sårbare arter.

Biodiversitet skabes af ”forstyrrelser”

Projektet har tilvejebragt en masse nyttefuld viden om tiltag, som er nyttige for at bibeholde en høj grad af biodiversitet, såvel som at yderligere give truede arter bedre leveegenskaber og miljøer.

En del af denne viden er for eksempel, at overgroning kan holdes nede ved kontinuerlig og kontrolleret forstyrrelse, ligesom at åbne sandarealer er blevet sjældne og at hvert af disse har et stort bevaringspotentiale.

Dette betyder selvfølgelig ikke, at motorbaner kan redde al biodiversitet i verden. Men hvis resultatet bliver almindeligt anerkendt, accepteret og debatten og dialogen baseres på fakta, kan disse områder få status som biodiversitets bevaringsområder, og derved blive en vigtig del af bevaringsarbejdet for truede arter.

Inden dette kan ske, skal der dog publiceres en populærvidenskabelig artikel i et anerkendt videnskabeligt magasin eller tidsskrift. I denne artikel skal al baggrundsmaterialet og videnskabelige data, sammenfattes og bruges til at forklare, hvordan motorsportsbaner har høj eller meget høj indvirkning på overlevelsen og forbedringen af biodiversiteten, sammenlignet med områderne omkring og udenfor motorsportsbanerne.

Motorsportens rolle for biodiversitet

Projektet har været undervejs i en del år og vi har haft en løbende informationsudveksling gennem SVEMO og gennem det Nordiske miljøsamarbejde samt FIM.

En del af vores viden, som bliver tilvejebragt og bevist, viser behovet for lav vegetation og kontrolleret forstyrrelse hos en række truede plantearter for at kunne overleve. Andre plantearter og insekter forbundet med dem, har brug for en højere grad af forstyrrelse for at overleve.

En række forskellige hvirvelløse dyr (orme, larver og billearter) har brug for lav vegetation og konstant forstyrrelse for overlevelse. Disse organismer er igen essentielle som føde for en lang række af vilde fugle (rovfugle) og pattedyr. Uden forstyrrelse vil det altså have alvorlige konsekvenser for disse arter, både diversiteten over jorden såvel som under jorden og i luften.

Dette betyder, at en konstant og ensartet udnyttelse af et landområde i fællesskab med forskellige kontinuerlige forstyrrelser, er vigtige for bevarelsen af biodiversiteten og for en større udbredelse af diversiteten i et område. Størrelsen og sammenhængen med andre områder, kombineret med en høj grad af bioforskellighed, forøger diversiteten og gør den dertil mere bæredygtig og langsigtet.

Dette betyder også, at områder uden kontrolleret og kontinuerlig forstyrrelse med tiden vil udvikle sig til biodiversitets-kirkegårde. Ved brug af områderne, som f.eks. motorsportsbane, kan disse udvikle sig til biodiversitets-biblioteker, og ved flere målrettede aktiviteter, kan disse udvikle sig yderligere med nye arter og øget diversitet samt gode livsbetingelser for samme.

Rigtigt mange af disse økosystemer er vigtige for overlevelsen hos flere dyre- og plantearter, ligesom de er vigtige for eksistensen af en bæredygtig bestand af vilde fugle, rovdyr, planter og andet dyreliv, både over, under jorden og i luften. Bliver der ikke gjort noget for at bevare biodiversiteten, vil fremtiden både for os selv og vore børn og børnebørn, blive uvis og usikker.

Biodiversitet kræver samarbejde

Fremskrivninger inden for forskningen indikerer, at såfremt vi fortsætter med at ødelægge livsbetingelser for biodiversiteten med samme fart, som de sidste 50 år, vil vi om blot 30 år ikke kunne producere mere end tre forskellige planteafgrøder.

Desværre ser vi, at en række enkeltpersoner, naturfredningsorganisationer og myndigheder, endnu ikke har forstået vigtigheden af at bevare naturen i et samarbejde med bl.a. Danmarks Motor Union, men også baneejere og baneejende klubber ude i landet.

Derfor har vi alle et ansvar for at prøve at etablere samarbejde og gensidig forståelse for hinandens ret til at være en del af naturen. Dette sker nemlig ikke ved, at vi modarbejder hinanden, men ved at vi prøver at skabe samarbejde og gode relationer. Kun derved får vi en debat, baseret på fakta og gensidig respekt.

I et samarbejde med myndigheder, forskere og andre eksperter på området, skal vi organisere og planlægge naturen på vore baneanlæg, så der bliver skabt bedst mulige betingelser for biodiversiteten og udviklingen af samme.

Artiklerne er blevet forsinkede på grund af corona og deraf følgende sygdomsforløb. Men artiklerne forventes færdiggjort inden for de nærmeste måneder, og så kan vi gå ud i offentligheden med resultatet og bruge det proaktivt i arbejdet med bevarelsen af Danmarks biodiversitet i et samarbejde med myndigheder og naturfrednings organisationer.

Med venlig hilsen
Dennis Skytte Bechmann
Formand Miljøudvalget
Danmarks Motor Union