Krisehåndtering

Forneden kan du finde dokumenter til brug ved krisesituationer.

Har du spørgsmål omkring krisehåndtering i DMU eller til download af krisemateriale, så tag kontakt til dmu@dmusport.dk.

Krisehåndteringskort

Klik her – og se DMU’s krisehåndteringskort

Krisehåndteringsplan ved ulykke

Krisehåndteringsplan ved ulykke

1. Alarmér ambulance og politi

2. Påbegynd logbog over vigtige begivenheder

Et dokument, hvor der noteres, hvad der er sket, hvornår ulykken er sket, hvor ulykken er sket, tidspunkt m.m.

3. Afgør om konkurrencen skal fortsætte
Der skal på forhånd udpeges og aftales, hvem der træder sammen og afgør om konkurrencen skal fortsætte.

4. Kald løbsledelsen og dommere/jury sammen
Vedrørende krisehjælp, så følg nedenstående procedure:

 • Orientér om situationen
 • Kald den tilskadekomnes servicefolk, officials på ulykkesstedet og nære bekendte til den tilskadekomne sammen
 • Lad krisepsykolog eller anden arrangere krisesamtaler med de ovenfor nævnte (se telefonnummer nederst)
 • Lad politi eller præst kontakte sygehuset vedr. status for den tilskadekomne.
 • Ved dødsulykke: Lad politiet tage sig af kontakten til de pårørende.
 • Ved dødsulykke skal løbsledelse, dommer(e), politi og andre relevante myndigheder sammen vurdere, om konkurrencen skal stoppes eller fortsætte.
 • Informér de relevante personer fra DMU hurtigst muligt. Se kontaktoplysninger under ”Kriseberedskab – kontaktoplysninger” til venstre i menuen.

Informér presse (Presseinformation)
Den presseansvarlige orienterer pressen i samarbejde med politiet.
Kontaktperson er her: DMU-formand, Jørgen Bitsch. Tlf.: 21 46 55 44

6. Saml alle deltagere i løbet
Kald løbets deltagere sammen i et egnet lokale sammen med en eller flere fra løbsledelsen og informér om ulykken.
Lad være med at gætte/spekulere mht. årsager til ulykken, den tilskadekomnes tilstand og lignende. Hold dig til fakta.

7. Saml officials og løbsledelse
En fra løbsledelsen informerer – efter løbet – om hvad der er sket.
Det er vigtigt, at ingen af løbets officials forlader løbet, før man er sikker på, at alle har fået talt ud og er klar til at tage hjem. Følg op og indkald løbets officials dagen efter til opfølgende samtaler.

8. HUSK…
Gennemgå ovenstående syv punkter og find ud af, hvem der gør hvad INDEN KONKURRENCEN. Når først ulykken er sket, er det for sent at gennemgå punkterne

Download: Krisehåndteringsplan

DMU’s Beredskabsplan

DMU’s Beredskabsplan

Nedenfor følger en procedure for kriseberedskab i tilfælde af dødsulykker samt alvorlige uheld. Derudover følger en liste med telefonnumre på nøglepersoner i DMU.

Stævnelederen/Træningslederen:

 • Er ansvarlig for, at der tilkaldes 112
 • Yde førstehjælp på stedet indtil læge og reddere ankommer
 • Yde maksimal hjælp til læge og reddere
 • Informér hurtigst muligt i henhold til telefonlisten nedenfor (dommerens opgave ved løb)
 • Beslutte sammen med dommer (ved løb) fortsættelse af arrangementet. I princippet bør arrangementet fortsætte
 • Yde hjælp til familie/mekanikere – sikre at DMU har indhentet nødvendige kontaktdetaljer for videre forløb

Information og kommunikation koordineres mellem Generalsekretæren, kommunikationsansvarlig, SK-formand og DMU’s formand. DMU’s Generalsekretær er ansvarlig for koordineringen.

Telefonnumre/kontaktdetaljer

Ved dødsulykker samt alvorlige uheld skal følgende personer informeres hurtigst muligt (telefon og/eller SMS eller e-mail):

DMU’s Formand
Jørgen Bitsch
+45 21 46 55 44
jorgen.bitsch@gmail.com

Motocross, SK-formand
Asger Pedersen
+45 40 25 16 73
asla@tinggaarden.eu

Speedway, SK-formand
Rudi Steen Hansen
+45 2634 61 22
rsh@skspeedway.dk

Enduro og Trial, SK-formand
Hans Jørn Beck
+45 40 15 96 69
beck@stribnet.dk

Road Racing, Dragracing og SuperMoto, SK-formand
Jesper Holm
+45 40 15 34 92
jesperholm@holm.mail.dk

Download: Kontakter for kriseberedskab

Psykologisk krisehjælp

Psykologisk krisehjælp

Hvem er sikret?

Følgende er sikret på Idrættens fælles arbejdsskadeforsikring: DIF, tilknyttede specialforbund, deres medlemsforeninger og DGI samt tilknyttede landsdelsforeninger, associerede foreninger (DDS) og disses medlemsforeninger.

Hvilke personer er omfattet af ordningen?

a) Medlemmer af foreninger under pkt. ”Hvem er sikret”, når de deltager i aktiviteter arrangeret af de nævnte foreninger.
b) De frivillige hjælpere, ledere, trænere, instruktører og dommere i deres virke/arbejde for foreningen.
c) De af foreningen ansatte trænere, instruktører, dommere m.fl.
d) Ægtefæller*, børn**, forældre og søskende til personer anført under a). Dog er forældre til den skadelidte person altid omfattet af psykologisk krisehjælp.*

* Ved ægtefæller forstås personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med den skadelidte. Et bofællesskab bestående af 2 personer sidestilles med fast parforhold. Registreret partnerskab sidestilles med ægteskab.

** Omfattede børn er hjemmeboende børn under 21 år, herunder plejebørn og stedbørn, og de skal have folkeregisteradresse hos en af forældrene.

For at være omfattet skal personer, nævnt under punkt a) til d), enten rammes af, overvære eller være i umiddelbar nærhed af hændelsen, der udløser dækning for psykologisk krisehjælp.

Hvad er det geografiske dækningsområde?

Hele verden.

Hvornår kan der gives psykologisk krisehjælp?

Psykologisk krisehjælp udløses ved traumatiske hændelser opstået i forbindelse med en aktivitet udført i den sikredes regi/interesse.

Som traumatisk hændelse defineres f.eks.: 
Voldsom ulykke eller skade
Alvorligt ildebefindende
Dødsfald *
Abort *
Trafikulykke (Transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af den sikrede)
Overfald/overgreb

* F.eks. dødsfald der sker under et løb, livstruende sygdom som følge af en aktivitet i foreningen, abort udløst i forbindelse med en skade opstået under træning/løb.

Der ydes ikke psykologisk krisehjælp til arbejdsrelaterede kriser som f.eks. stress, mobning og depression.

Hvor mange timers psykologisk krisehjælp gives der?

Der tilbydes op til 10 timers gratis psykologisk krisehjælp pr. person pr. hændelse. Psykologens eventuelle transporttid medregnes i de 10 timer.

Hvem er ikke omfattet af ordningen?

Tilskuere til aktiviteter eller idrætsbegivenheder uanset om de har tilknytning til den sikrede kreds (jf. dog punkt 2 om nært relaterede familiemedlemmer)
Klubber i selskabsform.

Proceduren er flg.:

Hvis der opstår behov for akut psykologisk krisehjælp, kontaktes Tryg Linjen, som har åbent døgnet rundt
på telefon: 70 26 06 70.

Ved henvendelse oplyses:

 • Eget navn og adresse.
 • DMU’s navn og adresse: Idrættens Hus, 2605 Brøndby
 • Navn på kontaktperson fra sikrede.
 • Police nr. 655-162.157