Organisation

Krisehåndtering

Forneden kan du finde dokumenter til brug ved krisesituationer.

Har du spørgsmål til krisehåndtering i DMU eller til download af krisemateriale, så tag kontakt til dmu@dmusport.dk.

Download beredskabsplan

Du kan downloade DMU’s beredskabsplan her

Planen er også tilgængelig nedenfor

Krisehåndteringskort

Klik her – og se DMU’s krisehåndteringskort

Skadesanmeldelse

DMU’s online blanket til registrering af uheld / skadesregistrering

DMU’s kriseberedskab

Nedenfor følger en kort procedure for kriseberedskabet i tilfælde af alvorlige uheld samt dødsulykker under træning eller løb i Danmark.

Derudover følger en liste med telefonnumre på nøglepersoner i DMU som kontaktes efter anvisningen og ligeledes en angivelse af hvem, der er ansvarlig på de enkelte plan.

Dommer/Stævneleder/Træningsleder inden dagen eller træningen starter:

 • Check at alle køreveje er fri (køreveje i ryttergård og adgang for ambulance)
 • Udpeg og aftal med de øvrige ansvarlige – hvem gør hvad
 • Læs banens detaljer på Sikkerhedsskiltet
 • Dommer/Stævneleder ved løb:
  • Gå banen rundt og vurder områder med høj risiko (hvor sker der ”flest uheld”?) samt adgang til og fra banen
  • Aftal med Samaritterne om kontaktpersoner og placeringer på banen ved løb

Når uheldet er ude:

Dommer/Stævneleder/Træningsleders Ansvar og Opgaver:

 • Er ansvarlig for, at der tilkaldes 112
 • Yde førstehjælp på stedet indtil læge og reddere ankommer
 • Hjælper læge og reddere frem til banen og uheldsstedet
 • Yde maksimal hjælp til læge og reddere
 • Informér hurtigst muligt nedenstående ansvarlige i DMU i henhold til telefonlisten nedenfor (dommerens opgave ved løb)
 • Beslutte sammen med dommer (ved løb) fortsættelse af arrangementet. I princippet bør arrangementet fortsætte
 • Yde hjælp til familie/mekanikere/hjælpere – sikre at I har indhentet nødvendige kontaktdetaljer for videre forløb og kontakt.

Kommunikation og Presse / Ved alvorlige uheld

Ved alvorlige uheld koordineres al ekstern kommunikation af DMU´s Formand (ansvarlig) sammen med Lederen af Sekretariatet, Kommunikationsansvarlig og den pågældende SK-formand.

Underret dertil altid den lokale klubformand om alvorlige uheld.

NB: Det er træningslederens (TL) eller klubformandens ansvar at kontakte DMU’s Formand, når denne bliver bekendt med alvorlige uheld i egen klub.

Kontakt til forsikring og krisehjælp

Nedenstående koordinerer kontakten til forsikring, krisehjælp og eventuel anden hjælp. Ved alvorlige uheld og dødsulykker skal følgende personer informeres hurtigst muligt via telefon eller SMS.

Yderligere detaljer kan sendes efterfølgende via e-mail:

DMU Formand
Henrik Funder Kristensen
Tlf: 40 81 21 88
Mail: dmuformand@dmusport.dk

Leder af Sekretariatet
Søren Normann Andersen
29 68 68 71
sa@dmusport.dk

Kommunikationsansvarlig
Lukas Winther
29 68 68 74
lw@dmusport.dk

Motocross
SK-formand Peter Beck
Tlf.: 25 67 07 21
Udl. tlf.: 23 62 61 92
E-mail: MXformand@dmusport.dk

Speedway
SK-formand Erik Vinther
Tlf: 31 20 73 74
Mail: formand@skspeedway.dk

Trial
SK-formand Hans Jørn Beck
40 15 96 69
beck@stribnet.dk

Enduro
SK-formand Claus Beyer
Telefon: 50 58 11 13
Mail: claus.beyer@hotmail.com

Road Racing, dragracing og supermoto
SK-formand John Klint
Tlf.: 29 91 32 98
E-mail: klint.john@privatsport.dk

Aqua
SK-formand Helle Mølgaard
42 56 85 84
info@djsu.dk

Krisehåndteringsplan ved ulykke

1. Alarmér ambulance og politi

2. Påbegynd logbog over vigtige begivenheder

Et dokument, hvor der noteres, hvad der er sket, hvornår ulykken er sket, hvor ulykken er sket, tidspunkt m.m.

3. Afgør om konkurrencen skal fortsætte
Der skal på forhånd udpeges og aftales, hvem der træder sammen og afgør om konkurrencen skal fortsætte.

4. Kald løbsledelsen og dommere/jury sammen
Vedrørende krisehjælp, så følg nedenstående procedure:

 • Orientér om situationen
 • Kald den tilskadekomnes servicefolk, officials på ulykkesstedet og nære bekendte til den tilskadekomne sammen
 • Lad krisepsykolog eller anden arrangere krisesamtaler med de ovenfor nævnte (se telefonnummer nederst)
 • Lad politi eller præst kontakte sygehuset vedr. status for den tilskadekomne.
 • Ved dødsulykke: Lad politiet tage sig af kontakten til de pårørende.
 • Ved dødsulykke skal løbsledelse, dommer(e), politi og andre relevante myndigheder sammen vurdere, om konkurrencen skal stoppes eller fortsætte.
 • Informér de relevante personer fra DMU hurtigst muligt. Se kontaktoplysninger under ”Kriseberedskab – kontaktoplysninger” til venstre i menuen.

5. Informér presse (Presseinformation)
Den presseansvarlige orienterer pressen i samarbejde med politiet.
Kontaktperson er her: DMU-formand, Henrik Funder Kristensen. Tlf.: 40 81 21 88  – mail: DMUformand@dmusport.dk

6. Saml alle deltagere i løbet
Kald løbets deltagere sammen i et egnet lokale sammen med en eller flere fra løbsledelsen og informér om ulykken.
Lad være med at gætte/spekulere mht. årsager til ulykken, den tilskadekomnes tilstand og lignende. Hold dig til fakta.

7. Saml officials og løbsledelse
En fra løbsledelsen informerer – efter løbet – om hvad der er sket.
Det er vigtigt, at ingen af løbets officials forlader løbet, før man er sikker på, at alle har fået talt ud og er klar til at tage hjem. Følg op og indkald løbets officials dagen efter til opfølgende samtaler.

8. HUSK…
Gennemgå ovenstående syv punkter og find ud af, hvem der gør hvad INDEN KONKURRENCEN. Når først ulykken er sket, er det for sent at gennemgå punkterne.

Psykologisk krisehjælp

Hvem er sikret?

Følgende er sikret på Idrættens fælles arbejdsskadeforsikring: DIF, tilknyttede specialforbund, deres medlemsforeninger og DGI samt tilknyttede landsdelsforeninger, associerede foreninger (DDS) og disses medlemsforeninger.

Hvilke personer er omfattet af ordningen?

a) Medlemmer af foreninger under pkt. ”Hvem er sikret”, når de deltager i aktiviteter arrangeret af de nævnte foreninger.
b) De frivillige hjælpere, ledere, trænere, instruktører og dommere i deres virke/arbejde for foreningen.
c) De af foreningen ansatte trænere, instruktører, dommere m.fl.
d) Ægtefæller*, børn**, forældre og søskende til personer anført under a). Dog er forældre til den skadelidte person altid omfattet af psykologisk krisehjælp.*

* Ved ægtefæller forstås personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med den skadelidte. Et bofællesskab bestående af 2 personer sidestilles med fast parforhold. Registreret partnerskab sidestilles med ægteskab.

** Omfattede børn er hjemmeboende børn under 21 år, herunder plejebørn og stedbørn, og de skal have folkeregisteradresse hos en af forældrene.

For at være omfattet skal personer, nævnt under punkt a) til d), enten rammes af, overvære eller være i umiddelbar nærhed af hændelsen, der udløser dækning for psykologisk krisehjælp.

Hvad er det geografiske dækningsområde?

Hele verden.

Hvornår kan der gives psykologisk krisehjælp?

Psykologisk krisehjælp udløses ved traumatiske hændelser opstået i forbindelse med en aktivitet udført i den sikredes regi/interesse.

Som traumatisk hændelse defineres f.eks.: 
Voldsom ulykke eller skade
Alvorligt ildebefindende
Dødsfald *
Abort *
Trafikulykke (Transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af den sikrede)
Overfald/overgreb

* F.eks. dødsfald der sker under et løb, livstruende sygdom som følge af en aktivitet i foreningen, abort udløst i forbindelse med en skade opstået under træning/løb.

Der ydes ikke psykologisk krisehjælp til arbejdsrelaterede kriser som f.eks. stress, mobning og depression.

Hvor mange timers psykologisk krisehjælp gives der?

Der tilbydes op til 10 timers gratis psykologisk krisehjælp pr. person pr. hændelse. Psykologens eventuelle transporttid medregnes i de 10 timer.

Hvem er ikke omfattet af ordningen?

Tilskuere til aktiviteter eller idrætsbegivenheder uanset om de har tilknytning til den sikrede kreds (jf. dog punkt 2 om nært relaterede familiemedlemmer)
Klubber i selskabsform.

Proceduren er flg.:

Hvis der opstår behov for akut psykologisk krisehjælp, kontaktes Tryg Linjen, som har åbent døgnet rundt
på telefon: 70 26 06 70.

Ved henvendelse oplyses:

 • Eget navn og adresse.
 • DMU’s navn og adresse: Idrættens Hus, 2605 Brøndby
 • Navn på kontaktperson fra sikrede.
 • Police nr. 655-162.157