Invitation til DMU’s Repræsentantskabsmøde 2020

Til alle klubber under DMU

 

Kære klubformand

 

Det er os en glæde at invitere jer til DMUs årlige ordinære repræsentantskabsmøder den 7. marts 2020 på Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.

DMUs repræsentantskabsmøder afsluttes som noget nyt i år, med en fest lørdag aften, hvorfor det er muligt at overnatte til søndag. DMU’s repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 7. marts 2020, kl. 09.00-12:00 med efterfølgende frokost. Herefter vil Sportskommissioner afholde deres repræsentantskabsmøder fra kl. 13.30.

Efter møderne vil der blive serveret aftensmad, hvor der efterfølgende vil være fest med musik og dans. Det er derfor muligt at tilvælge overnatning efter en lang aften med festligheder.

Med i prisen er således morgenbuffet, frokostbuffet, aftensmad og fest med fri øl, vin og vand lørdag. Og hvis du vælger at overnatte, vil der også være morgenmad søndag. DMU betaler for festen for 2 deltagere pr. klub, mens deltagerne selv skal betale for overnatning. Ønsker klubben flere end 2 deltagere, betaler man selv for festen (se pris-pakkerne nedenfor).

Deltagerbetaling:

Vi har opstillet pris-pakker, alt efter hvordan man ønsker at deltage i arrangementet

  • Deltagelse lørdag til begge repræsentantskabsmøder 725,00 kr. pr. person.
  • Deltagelse lørdag til SK-repræsentantskabsmøde             325,00 kr. pr. person.
  • Deltagelse lørdag til møder og fest / uden overnatning 725,00 kr. pr. person.
  • Deltagelse lørdag til møder og fest / i delt dobbeltværelse 1325,00 kr. pr. person.
  • Deltagelse lørdag til møder og fest / i enkelt værelse 1525,00 kr. pr. person.

Hvis man er 3. deltager eller derover fra klubben kan man vælge en af følgende pakker:

  • Deltagelse lørdag til møder og fest / i delt dobbeltværelse 2225,00 kr. pr. person.
  • Deltagelse lørdag til møder og fest / i enkelt værelse 2425,00 kr. pr. person.

 

Tilmelding:

Tilmelding til årets DMU-repræsentantskabsmøde og Sportskommissionernes repræsentantskabsmøde –

sker online gennem følgende link: https://www.fritilmeld.dk/repraesentantskabsmoede2020

Denne tilmeldingsside er kun for klubrepræsentanter.

Tilmelding skal ske senest mandag den 20. januar 2020.

Tilmelding er bindende og vi henstiller til at den sker via linket.

Forslag til behandling på repræsentantskabet:

Vedhæftet findes skabelon til forslag der ønskes behandlet på DMUs repræsentantskabsmøde eller på

Sportskommissionens repræsentantskabsmøde, denne skal være DMU`s kontor i hænde senest fredag den 14. februar 2020.

 

Anmeldelse af kandidater:

Anmeldelsesblanket til kandidater bedes returneret pr. mail til dmu@dmusport.dk i udfyldt stand, således

at de er DMU’s sekretariat i hænde senest fredag den 14. februar 2020.

I starten af januar udsendes en oversigt over hvilke poster som er på valg, samt hvem der genopstiller og hvem der ikke gør.

 

Faktura for deltagelse:

DMU sender efterfølgende faktura for deltagelse, således at dokumentation foreligger for udgiften med

henblik på hel eller delvis refusion via jeres kommune.

 

Regler for deltagelse:

Med hensyn til reglerne for deltagelse henvises til DMU’s vedtægter § 9.

Vær opmærksom på, at det er klubbens formand som er medlem af DMU`s repræsentantskab og således

har stemmeretten. Møder klubbens formand ikke op personligt, men repræsenteres ved en stedfortræder,

så skal der foreligge en skriftlig fuldmagt fra klubbens formand, for at stedfortræderen kan udøve klubbens

stemmeret.

Fuldmagten kan af giveren bestemmes at gælde alle eller begrænses til visse definerede afstemninger, og

skal af fuldmagtshaveren gives til repræsentantskabsmødets dirigent senest ved mødets åbning.

Den enkelte klubs repræsentant kan maksimalt have 2 stemmer (og således besidde én fuldmagt fra en

anden klub).

 

Udsendelse af materiale:

Dagsorden, kandidatlister, Årsrapport, samt eventuelle indkomne forslag kan findes elektronisk på

hjemmesiden fra fredag den 21. februar 2020.

Yderligere vil årsrapporten blive udleveret ved DMU’s Repræsentantskabsmøder 2020.

 

Vi glæder os til at se jer i Horsens den 7. marts 2020.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Bitsch

Formand

Danmarks Motor Union (DMU)