Tilbage til oversigt

Bæredygtigheds- & Miljøudvalget

Udvalget skal sikre at DMU’s aktivitetsplaner gennemføres i forhold til prioriteringer og målsætninger besluttet af Hovedbestyrelsen og indenfor det afsatte budget.

Udvalg og arbejdsgrupper under DMU’s Miljøudvalg

Formand for miljøudvalget
Dennis Skytte Bechmann
E-mail: dskytte@me.com
Telefon: 26712401

Grenspecifikke medlemmer
Road Racing
John Klint
E-mail: klint.john@sport.dk

Motocross
Peter Guldberg Johansen
pgjfirma70@gmail.com

Speedway
Leif Petersen
E-mail: lp@skspeedway.dk

Målsætninger

DMU’s Miljøudvalg har som sit formål:

  • At rådgive Hovedbestyrelsen og Sportskommissionerne vedrørende miljøforhold
  • At sikre og forestå miljørådgivning af klubberne under DMU
  • At styre/godkende udarbejdelse af forslag vedrørende miljøaktiviteter i DMU
  • At styrke samarbejdet og den gensidige orientering imellem DMU’s medlemmer og aktive
  • At bidrage væsentligt til en både offensiv og konstruktiv natur- og miljøstrategi i klubberne under DMU.
  • At sikre at miljøindsatsen i klubberne synliggøres og serviceres således, at den viden og aktivitet der foregår, bliver et samlet aktiv, hvor erfaringerne f.eks.  indsamles i en database
  • At sikre DMU’s kompetence og viden på miljøområdet er så ajourført, at sportsudøverne nationalt og internationalt kan udøve deres sport.
  • At sikre at klubberne inden for miljøområdet vil oparbejde en ekspertise således, at tilsynsmyndigheden vil blive sparring for udviklingsplaner og nye tiltag – til gavn for sportsaktiviteterne.
  • At sikre at DMU’s uddannelser på miljøområdet lever op til de procedurer og anbefalinger fra Miljøudvalget.
  • At sikre at DMU fortsat lever op til kravene til at være Grønt forbund under DIF.

Udvalgets arbejdsområde

DMU’s Bæredygtigheds- og Miljøudvalgs kompetencer er rådgivende og udførende i forhold til DMU’s Hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsen skal løbende informeres om DMU’s Bæredygtigheds og Miljøudvalgets beslutninger og anbefalinger via referater som godkendes af Hovedbestyrelsen. Såfremt der foreslås beslutninger som rækker ud over kommissoriet for Miljøudvalget, så kræver dette godkendelse via DMUs Hovedbestyrelse og den enkelte SK. Anbefaling til beslutning vedlægges evt. nødvendigt materiale for sagernes bedømmelse.

DMU’s Miljøudvalgs kompetencer er såvel besluttende som rådgivende i forhold til klubberne under DMU. Hvis det alene drejer sig om miljøsagsbehandling, hvor der ikke ønskes assistance fra sekretariatet i beslutningsproces og sagsbehandling, har klubberne ingen høringspligt i forhold til DMU, dog skal DMU’s regelgrundlag vedr. miljø overholdes.

DMU’s Miljøudvalg kan tage sager op på eget initiativ, men det skal sikres at det er indenfor for de resourcer og midler der er til rådighed samt i henhold til nedenstående prioriteringer. Forslag for eventuelle omprioriteringer kan naturligvis godkendes gennem perioden.

Hovedbestyrelsen udarbejder årligt prioriterede aktivteter for den kommende periode indenfor miljøområdet, som Miljøudvalget er ansvarlig for gennemføres i henhold til tidsplaner og eventuelle budgetter.

Prioriteringerne udarbejdes på baggrund af anbefalinger fra Miljøudvalget, Klubberne, HB, SK, eventuelle ændringer i lovmæssige forhold og andre interessenter.

DMU’s Miljøudvalg vil arbejde for at DMU’s Netværk indenfor for miljøområdet på det politiske og på det faglige plan udvides således, at DMU bliver accepteret og hørt af det offentlige som en del af processen omkring lovgivning og større ændringer.

Miljøudvalget er ansvarlig for at gennemføre Miljø kurser og uddannelser.

Miljøudvalget er ansvarlig for at koordinere og styre lydmålinger i alle grenene i samarbejde med grenens koordinator.
Miljøudvalget er ansvarlig for DMU’s Miljøbudget.
Miljøudvalget udarbejder senest 1/1 hvert år en aktivitets- og tidsplan for den kommende 1-2 årige periode ud fra de prioriterede aktiviteter.

2. Sammensætning og sekretariatsfunktion
Formanden for Miljøudvalget vælges årligt blandt Hovedbestyrelsens medlemmer for en periode på ét år. Udvalget består af udvalgsformand, DMUs Miljøchef, DMUs generalsekretær samt evt. direkte udpegede medlemmer. DMUs Miljøchef er faglig sekretær for udvalget.
Optagelse af yderligere medlemmer indstilles af udvalget til DMU’s Hovedbestyrelse for godkendelse.

3. Ændring af kommissorium
Dette kommissorium er vedtaget af DMU’s Hovedbestyrelse den 7. februar 2013 efter fremsendelse fra Miljøudvalget. Sidst ændret i DMU’s Hovedbestyrelse den 7. februar 2013. Sidst ændret i Miljøudvalget den 7. februar 2013. Ændringer af eller tillæg til kommissoriet skal godkendes endeligt af DMU’s Hovedbestyrelse og datostemples med vedtagelsestidspunkt.

Referater

Her finder du referater fra de afholdte møder i Miljøudvalget (BMU) og kurser.

Kontaktperson
Jesper Søe Bergmann
jsb@dmusport.dk