Tilbage

Forsikringer i DMU

Som medlem af en forening under DMU er du dækket af en række forsikringer. Dog opfordrer vi, at du selv tegner en dækkende ulykkesforsikring gennem dit eget forsikringselskab, hvis du eller dit barn er medlem og dyrker motorsport. Nedenfor ses et overblik over, hvordan du er dækket gennem DMU.

Først vises en oversigt over, hvordan du er dækket, alt efter dit tilhørsforhold i DMU.

Efterfølgende fremgår en oversigt over alle de forsikringer, der dækker DMU’s medlemmer og klubber.

Hvis du stadig er i tvivl eller har spørgsmål, så opfordrer vi til at tage kontakt til Sekretariatet på dmu@dmusport.dk, så vi kan guide dig på bedste vis.

Kørerforsikring

Grundlæggende betingelser

For at være dækket af nedenstående forsikringer, er der en række betingelser, der skal være opfyldt.

Her gælder to ting, som er meget vigtige for kørere i DMU:

 • Du har et aktivt medlemskab af en klub under DMU
 • Du har en gyldig kørerlicens under DMU

Disse to ting skal være opfyldt for at kunne opnå forsikringsdækning som kører.

Det er vigtigt at understrege, at DMU’s ulykkesforsikring er udtryk for prioritering, så større ”mén- grader” er prioriteret højt fremfor fx dødsfald-dækning. DMU’s mén-gradsforsikring dækker ikke skader under 15% mén-grad.

På baggrund af dette opfodrer DMU derfor alle til at kigge på deres egne forsikringer og evt. udvide deres personlige forsikringsdækning med privattegnede ulykkesforsikringer i det omfang, det ønskes, idet motorsport betegnes som ”farlig sport”.

I forbindelse med forsikringsdækning af ulykker og skader, skal man være opmærksom på følgende:

 • Det er altid vigtigt at søge lægebehandling hurtigst muligt, hvis man udsættes for en skade, som potentielt kan udvikle sig til en mén-skade.
 • Du skal som kører, der har været udsat for en skade/ulykke sikre dig, at du/en pårørende udfylder en skadesanmeldelse, så denne kan blive registreret hos DMU. Hertil skal dog tilføjes følgende:
  • En registreret skadesanmeldelse medfører ikke nødvendigvis efterfølgende forsikringsdækning, da denne afgørelse foretages af forsikringsselskabet. Det kan f.eks. være forhold, som en manglende anerkendt årsagssammenhæng mellem den beskrevne skade/ulykke og den efterfølgende mén-skade hos køreren, som ulykkesforsikringen derfor ikke dækker.
 • Du er som skadelidte underlagt en 3-årig udløbsfrist på indberetning af men-skade, til forsikringsselskabet. Denne frist gælder fra ulykkesdagen. Hvis du derfor som kører får vurderet en mén-grad på 15% eller derover efter din skade/ulykke skal du indberette dette til DMU inden for 3 år. Efter de 3 år, vil du ikke længere være dækket DMU’s kollektiv ulykkesforsikring.

Med en DMU-licens er du dækket af følgende forsikringer:

 1. Kollektiv ulykkesforsikring for licenskører
 2. Idrætsrejseforsikring (ved FIME, UIM eller et nationalt medlemsforbund løb)
 3. Den Offentlig sygesikring (Det gule kort)
 4. EU-sygesikringskortet (Det blå kort)

Løb og træning i udlandet

Løb i udlandet

Når du kører løb i udlandet, er formalia på plads med dækning af DMU´s kollektive ulykkesforsikring, hvis du har et gyldigt DMU kørerlicens.

Du skal dog være opmærksom på følgende:

 • Arrangementet i udlandet skal være godkendt af enten FIM Europe (FIME), FIM, UIM eller et nationalt medlemsforbund under disse, for at forsikringsdækning med DMU kørerlicens kan opnås efterfølgende.
 • Løbsarrangøren kan kræve en starttilladelse fra DMU, hvorfor denne ligeledes skal være på plads i god tid, inden du tager af sted til løbet.
 • Husk altid at tjekke tillægsreglerne for det pågældende udenlandske løb, før du kører af sted, da der kan være særlige betingelser anført, fx køb af licens i det pågældende land (gælder fx visse løb i Holland).

Udover at være dækket af den kollektive ulykkesforsikring (se beskrivelse ovenfor), er du dækket af idrætsrejseforsikringen DMU har gennem DIF (se beskrivelse ovenfor), når løbene er afviklet af FIME, UIM eller et nationalt medlemsforbund under disse. Hvis løbet er på FIM’s åbne kalender, er du dækket af deres forsikring (se beskrivelse ovenfor).

Husk også altid at medbringe det blå sygesikringskort når du kører i udlandet, da det også vil dække dig (se beskrivelse ovenfor).

Du er dækket af følgende forsikringer:

 1. Kollektiv ulykkesforsikring for licenskører
 2. Idrætsrejseforsikring (ved FIME, UIM eller et nationalt medlemsforbund løb)
 3. FIM’s forsikring, TMS (ved FIM løb)
 4. EU-sygesikringskortet (Det blå kort)
Træning i udlandet

Der må trænes i udlandet i lande som er medlem af UIM, FIM eller FIME, hvor klubben er medlem af den lokale union i landet. Den lokale klubs retningslinjer skal følges. Danske kørere der deltager i træning i udlandet, er forpligtet til at følge de danske regler for maskine- og personligt sikkerhedsudstyr.

Hvis du har et gyldigt DMU kørelicens og følger ovenstående regler er du dækket af DMU’s kollektive ulykkesforsikring (se beskrivelse ovenfor). Derudover vil du også være dækket af Idrætsrejseforsikringen (se beskrivelse ovenfor).

Husk også altid at medbringe det blå sygesikringskort når du kører i udlandet, da det også vil dække dig (se beskrivelse ovenfor).

Hvis du skulle være ude for en skade i forbindelse med en træning i udlandet, kontaktes formanden for egen klub for udfyldning og indsendelse af ´blanket for registrering af uheld´ til DMU, idet han skal være vidne om, at træningen har fundet sted.

Du er dækket af følgende forsikringer:

 1. Kollektiv ulykkesforsikring for licenskører
 2. Idrætsrejseforsikring
 3. EU-sygesikringskortet (Det blå kort)

Forsikring til officials, bestyrrelsesmedlemmer og frivillige

Følgende betingelser skal være gældende for at man er dækket af forsikringerne:

 • Personen er medlem af en DMU-klub eller blevet påsat en opgave af et medlem.
 • Skaden er sket i forbindelse med frivilligt arbejde for klubben.
 • Anmeldelse af skaden sker gennem klubben.

Du er dækket af følgende forsikringer:
5. Arbejdsskadeforsikring
9. Psykologisk krisehjælpsforsikring

Forsikring til klubber

Klubber under DMU er gennem DMU’s medlemskab af DIF sikret af en række forsikringer. De personer som agerer for klubben, herunder bestyrelsesmedlemmer, officials og andre frivillige, er således også dækket ind hvis de skulle være ude for en skade i forbindelse med deres virke for klubben. Fordi det er i deres virke for klubben at de kommer til skade, så er det også klubben som står med ansvaret for at melde det til forsikringen.

Klubberne i DMU er dækket af følgende forsikringer:
2. Ansvarsforsikring ved afholdelse af motorløb
6. Ansvarsforsikring
8. Retshjælpforsikring

Samlet forsikringsoversigt

1. Kollektiv ulykkesforsikring for licenskører

DMU • Forsikringen dækker under deltagelse i organiseret løb og træning i Danmark og udlandet, når deltagelse er godkendt af DMU. Erstatning for invaliditet udbetales fra og med 15% varigt mén, uanset, hvad der er specificeret i forsikringsbetingelserne.

Police nummer: 045900031-01

Forsikringens dækningsomfang (2024):

 • Dødsfald: DKK 50.000
 • Invaliditet – Varigt mén fra 15%: DKK 500.000*
 • Tandskade: DKK 100.000**
 • Krisehjælp: DKK 75.000
 • Transportudgifter: DKK 3.500
 • Hjælpemidler: DKK 35.500

*Erstatning sker afhængig af mén-grads procent.

**Der tilbydes en maks. forsikringssum for tandskader på DKK 100.000 – ellers efter regning.

Vær opmærksom på, at:

 • Erstatning for invaliditet først udbetales, ved en mén-grad på 15 % eller derover.
 • Ovennævnte forsikring dækker ikke tabt erhvervsevne.
 • Den dækker ikke behandlingsudgifter i forhold til fx kiropraktor, fysioterapi m.m.
 • Ulykkesforsikringen dækker ikke udstyr eller personlig udrustning. Fx hvis en kører ligger på banen og en hjælper/samarit klipper tøjet op. Her er det kørerens indboforsikring, som skal dække.
 • Ulykkesforsikringen udbetales uanset private forsikringer.

2. Ansvarsforsikring ved afholdelse af motorløb

DMU • Denne forsikring dækker i henhold til bekendtgørelsen af motorløb på bane. Ansvarspådragende forhold over for publikum. Forsikringen blev tillige udvidet til at holde udvalgte internationale forbund og løbsarrangører skadesløse jf. gældende FIM vedtægter.

Policenummer: 670-8.028.309

Hvis en klub afholder motorløb med offentlig adgang er det muligt at hente policen her, i henhold til politimyndighederne (indsende til politi og kommune):

Forsikringspolice Tryg – 01.01.2022-01.01.2025

3. Erhvervsrejseforsikring

DMU • DMU har tegnet en særskilt rejseforsikring, der dækker professionelle udøvere, idet man som professionel ikke er dækkes af DIF’s idrætsrejseforsikring. Forsikringen dækker medicinsk behandling, hjemtransport og redningshjælp jf. FIM regler.

Police nummer: 654-110.462

Forsikringen dækker alle rejsende i forbundets interesse, samt ledsagende ægtefælle/samlever og børn. I skemaet nedenfor fremgår forsikringens dækningsomfang.

4. FIM’s forsikring – TSM

Når du har en FIM-licens enten helårs eller event, er du ved deltagelse i FIM løb dækket af FIM’s forsikring, TSM. Dette gælder både ved FIM løb i Danmark og i udlandet.

Se tabel og info her

Løb i Danmark:

 • Ved løb i Danmark, er TSM subsidiært og supplerer rytterens egen indenlandske forsikring.

Løb i udlandet:

 • Ved løb i udlandet er du med en FIM-licens dækket ved akut opstået pleje, f.eks. hvis du er ude for en ulykke. TSM dækker i al den tid du befinder dig i udlandet, og de omkostninger der er i forbindelse hermed, forudsat at alle betingelserne er opfyldt.
 • I det øjeblik du er hjemvendt, er der ikke længere en akut situation, og TSM-dækningen ophører.

5. Arbejdsskadeforsikring

DIF • Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen dækker foreninger og forbund i de situationer, hvor der skal ydes erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring.

Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens bestyrelse.

Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker også de (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, som foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse en konkret opgave for foreningen.

Policenummer: 653 -603.328

Der er to hovedområder i lovgivningen om arbejdsskader, og de er forsikret i hvert sit selskab:

·       Arbejdsulykker – er forsikret i Tryg.

·       Erhvervssygdomme – er forsikret i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring), som er et selskab, der administreres af ATP.

For vejledning til anmeldelse af skader se her: http://www.idraettensforsikringer.dk/Arbejdsskadeforsikring

6. Ansvarsforsikring

DIF • Forsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, de ansatte og medlemmer kan pådrage sig, når de arbejder for foreninger, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent

underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil etc.

Policenummer: 670-8.028.308

Vær opmærksom på at forsikringen ikke dækker motoransvar for uindregistrerede motordrevne arbejdsmaskiner på over 20 HK. Hvis klubben således har maskiner der benyttes til/ved driften af klubben, anlæg eller baner på over 20 HK, så skal klubben selv sørge for forsikring ved skade i forbindelse med disse maskiner.

7. Idrætsrejseforsikring

DIF • Forsikringen dækker individuelle idrætsudøvere og hold, når disse personer er udsendt af en forening (klubben) eller forbund (DMU) på en idrætsrejse.

Police nummer: 654-1.440.938.828

Dækning af Idrætsforsikring:

 • Hvis man tager til udlandet og forbundet er involveret, fx ved at en ansat fremsender tilmeldingslister til pågældende løb eller udsteder en starttilladelse til en kører, så er man dækket af Idrættens Rejseforsikring.
 • Hvis der foreligger en ”invitation” til arrangementet der som udgangspunkt er adresseret til foreningen eller forbundet.
 • I skemaet nedenfor fremgår hvad forsikringen dækker.

Ingen dækning af Idrætsrejseforsikring:

 • Hvis man tager af sted på egen hånd uden forbundsinvolvering.
 • Hvis hovedformålet ikke er af idrætslig karakter.
 • Hvis man er professionel.

For uddybning af Idrætsrejseforsikringen, henvises der til Danmarks Idræts-Forbunds hjemmeside med detaljeret beskrivelse, se: http://www.idraettensforsikringer.dk/Idr%c3%a6tsrejse

8. Retshjælpsforsikring

DIF • Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening får, hvis den bliver involveret i en civil

rets- eller voldgiftssag. Forsikringen dækker ikke straffesager, sager om skatte og afgiftsforhold eller inkassosager.

Policenummer: 670-8.028.308

9. Psykologisk krisehjælpsforsikring

DIF • Forsikringen dækker psykologhjælp, hvis personer involveres i en alvorlig traumatisk hændelse. F.eks. et dødsfald eller en voldsom ulykke under et motorløb.

Policenummer: 653-790.700

10. Den Offentlig sygesikring (det gule sygesikringsbevis)

Personlig • Vedrørende dækning af udgifter til hospital, medicin etc. i forbindelse med styrt eller uheld, så er køreren dækket af den offentlige sygesikring, hvis løbet/træningen køres i Danmark. Det Gule kort dækker ikke i udlandet, herunder EU-lande. Her skal det Blå benyttes.

11. EU-sygesikringskortet (det blå kort)

Personlig • Du skal selv bestille det blå kort på www.borger.dk. Kortet er gratis. Det blå kort er dokumentation for, at du har ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i. Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Se de konkrete regler og dækninger i det land, du planlægger at rejse til på: