Tilbage

Officialkurser

Gør en forskel som Official

Motorsporten kan ikke undvære den store indsats fra vores dygtige Officials, der sørger for en sikker og fair afvikling af træning og løb på landets baner. Derfor søger vi altid ildsjæle, der ønsker at gøre en forskel og uddanne sig som Official i Danmarks Motor Union. Du får mange gode oplevelser som Official i DMU:

 • Du kommer helt tæt på sporten
 • Du bliver en del af sportens brede fællesskab
 • Du får en uundværlig rolle med stort medansvar
 • Du er omfattet af en god forsikring
 • Du får nye kompetencer fra vores uddannelser, kurser og seminarer, som du kan tage med videre
 • Du gør en forskel for kørerne og forbedrer mange børn og unges mulighed for at udøve sporten
 • Du møder en masse engagerede ildsjæle, der brænder for sporten
 • Du får et netværk af hjælpsomme mennesker både lokalt og i resten af landet

Opbygningen af DMU’s kurser

Uddannelserne starter med at give dig en grundlæggende introduktion til DMU’s organisation, hvorefter man bygger ovenpå med grenspecifik undervisning.

Undervisningen foregår som regel i vinterhalvåret enten om aftenen eller i weekenden.

Sådan bliver du tilmeldt

For at komme på kursus skal du indstilles af din klub, som også betaler undervisningsgebyret. For Dommeruddannelsen gælder, at deltagerne indstilles af Sportskommissionerne, som også betaler deltagergebyret.

DMU’s Kursusportal kan du se alle kurser, som du kan blive tilmeldt netop nu. Der bliver lagt kurser op løbende.

Uddannelsesstruktur

Der er en række forskellige officialfunktioner, du kan påtage dig i DMU. Official-licenser inddeles i fem hovedkategorier. Du starter med G og kan så tilføje nye licenser efterhånden, som du får erfaring og lyst til at specialisere dig. Der er også mulighed for med tiden at få internationale licenser til EM- og VM-stævner.

G-licensen er grundlæggende for de fleste af DMU’s officialuddannelser i de forskellige grene og findes i tre udgaver:

 • G (A): Alderskrav 18 år. Licensindehaver kan fungere som chef for flagofficials, ryttergårdschef, banechef, måldommer og starter.
 • G (B): Alderskrav 18 år. Licensindehaver kan fungere som flagofficial og svingdommer. Der foretages instruktion på løbs- eller træningsdagen.
 • G (C): Alderskrav 14 år. Licensindehaver kan fungere som flagofficial og svingdommer og gennemgår samme undervisning som til en G(A)-licens.

Generelt for alle tre typer af G-licenser er, at en officials vigtigste opgave er at fremme sikkerheden, at sørge for fair sportslig afvikling af løb og træninger samt at sikre, at miljøbestemmelserne overholdes.

På G-kurset undervises kursisterne i DMU’s organisation og opbygning, DMU’s alkohol- og dopingpolitik, grundlæggende sikkerhedsregler, de forskellige officials’ roller og ansvarsområder, start- og afslutningsprocedure ved løb, banens opbygning, flagreglerne, praktisk brug af radio og andet udstyr samt særlige omstændigheder, man som flagofficial skal være opmærksom på i sin banesektion, for eksempel eventuelle risikopunkter som afkørselspunkter og -linjer, belægning eller andet.

G-kurserne afholdes af DMU’s medlemsklubber. Underviserne skal selv have erhvervet en S- eller en D-licens for at kunne undervise på G-kurset. Et G-kursus tager normalt ca. to til tre timer.

TL

T-licensen dækker over flere forskellige tekniske licenser: TL, TK, TT, TS, TM samt Lydmåler. T-kurserne indledes med et fælles grundmodul, hvorefter der bygges grenspecifikke moduler ovenpå. Det er en forudsætning for at deltage i et T-kursus, at kursisten allerede besidder en G-licens eller tager den sammen med TL-licensen.

Med en TL-licens kan man fungere som træningsleder. Træningslederen har ansvaret for, at et arrangement afholdes i overensstemmelse med DMU’s reglement.

På TL-kurset undervises deltagerne i DMU’s opbygning og organisation, DMU’s Almene Reglement herunder ledelse af stævner, DMU’s alkohol- og dopingpolitik samt de forskellige officials’ opgaver og ansvarsområder. Derudover undervises deltagerne i de ansvarsforhold, som er mere specifikke for rollen som træningsleder, herunder reglerne for træningsansøgninger og -godkendelser, krav til træningsdeltageres licenser, opfyldelse af beskyttelses- og sikkerhedskrav til motorcykel og påklædning, krav til medicinsk beredskab samt sikring af banens stand. TL-kurset afsluttes med en mindre prøve.

TL-kurserne afholdes af DMU og i MX også lokalt af medlemsklubberne. Underviserne på TL-kurset skal selv have erhvervet en S- eller en D-licens for at kunne fungere som undervisere. Kurset varer omkring to-tre timer.

TL-licensen giver også ret til at fungere som holdleder med ansvar for holdtilmelding og kontrol af resultatliste ved holdturneringer.

TK

T-licensen dækker over flere forskellige tekniske licenser: TL, TK, TT, TS, TM samt Lydmåler. T-kurserne indledes med et fælles grundmodul, hvorefter der bygges grenspecifikke moduler ovenpå. Det er en forudsætning for at deltage i et T-kursus, at kursisten allerede besidder en G-licens.

Med en TK-licens kan man fungere som Teknisk Kontrol Chef eller assistent. Som teknisk kontrol har man ansvaret for at udføre den tekniske og sikkerhedsmæssige kontrol af køretøjer og udstyr forud for samt under hele stævnet og sikre, at disse opfylder kravene i reglementet. TK skal også sikre sig, at køreren har gyldig licens. Der findes to forskellige TK-kurser – ét inden for Speedway og ét fælles for Road Racing og Motocross.

På TK-kurserne undervises deltagerne i den tekniske og sikkerhedsmæssige kontrol af køretøj og udstyr, herunder kontrol af lyd- og vægtforhold, registrering og kontrol af licens samt planlægning af arbejdet i samarbejde med eventuelle assistenter. Kurset afsluttes med en mindre prøve.

Underviserne på TK-kurset skal være fagligt kvalificerede og udpeges af Sportskommissionerne. Kurset varer omkring tre timer.

TT

T-licensen dækker over flere forskellige tekniske licenser: TL, TK, TT, TS, TM samt Lydmåler. T-kurserne indledes med et fælles grundmodul, hvorefter der bygges grenspecifikke moduler ovenpå. Det er en forudsætning for at deltage i et T-kursus, at kursisten allerede besidder en G-licens.

Med en TT-licens kan man fungere som tidtager i Speedway, Motocross og Road Racing. Som tidtager har man ansvaret for under hele stævnet at have fuldt overblik over stillingen i løbet.

TT-kurset er fælles for Road Racing og Motocross, hvor der undervises i brugen af MyLaps/AMB-systemet. I Speedway uddannes deltagerne i brugen af LAP system.

Deltagerne på TT-kurset undervises i grenenes forskellige resultatberegningsprocedurer, herunder regler for kontrol, indsendelse og opbevaring af resultatlister. Den teoretiske uddannelse suppleres med praktisk deltagelse ved to stævner.

Underviserne på TT-kurset skal være fagligt kvalificerede og udpeges af Sportskommissionerne.

Med en TT-licens er man også kvalificeret til at varetage træningsleder- og holdlederopgaver.

TS

T-licensen dækker over flere forskellige tekniske licenser: TL, TK, TT, TS, TM samt Lydmåler. T-kurserne indledes med et fælles grundmodul, hvorefter der bygges grenspecifikke moduler ovenpå. Det er en forudsætning for at deltage i et T-kursus, at kursisten allerede besidder en G-licens.

Med en TS-licens kan man fungere som starter. Denne licens gælder kun for Drag Racing. Det er starterens ansvar, at løbet afholdes korrekt fra start til slut.

Starteren står for afviklingen af løbets start, hvilket sker ved udløsning af startanordningen. Forinden skal han have overbevist sig om, at løbsstrækningen er fri, og have kontrolleret, at kørerne har indtaget deres korrekte pladser. Starteren skal sørge for, at kørerne overholder reglementet, og han kan udelukke en kører fra en omgang, hvis han skønner det nødvendigt. Hvis starteren begår en fejl, skal starteren give dommerbesked, således at dommeren kan tilkendegive, at omstart skal finde sted.

På TS-kurset undervises der således i den praktiske brug af startanordningen samt i løbsreglementet.

Underviserne på TS-kurset skal være fagligt kvalificerede og udpeges af Sportskommissionerne. Kurset tager cirka 5 ½ time.

TM

T-licensen dækker over flere forskellige tekniske licenser: TL, TK, TT, TS, TM samt Lydmåler. T-kurserne indledes med et fælles grundmodul, hvorefter der bygges grenspecifikke moduler ovenpå. Det er en forudsætning for at deltage i et T-kursus, at kursisten allerede besidder en G-licens.

Med en TM-licens kan man varetage arbejdsopgaver som miljøofficial. En miljøofficials vigtigste opgaver er at dokumentere alle banens miljøforhold, at give miljømæssig instruktion til kørere, officials og publikum samt at sikre, at DMU’s miljøinstruks efterleves. Alle banedrivende klubber skal have mindst én uddannet miljøofficial for at opfylde miljøkravene.

På TM-kurset undervises der i kontrol og dokumentation af alle miljøforhold på banen før, under og efter løbsafholdelse, gældende lovgrundlag i form af vejloven, planloven, miljøbeskyttelsesloven og motorsportsbekendtgørelsen, redskaber til miljøarbejdet i form af miljøinstruks, miljømanual og logbog, samt krav til opsætningen af miljøstationer.

Miljøofficialkurset kan tages online i DMU’s Uddannelsesportal.

Lydmåler

T-licensen dækker over flere forskellige tekniske licenser: TL, TK, TT, TS, TM samt Lydmåler. T-kurserne indledes med et fælles grundmodul, hvorefter der bygges grenspecifikke moduler ovenpå. Det er en forudsætning for at deltage i et T-kursus, at kursisten allerede besidder en G-licens.

Med en lydmåleruddannelse er man i stand til at foretage klubbens egenkontrolmålinger ved træning og løb, dokumentere overholdelse af banens miljøgodkendelse samt rådgive og hjælpe baneejere, kørere og officials til at overholde DMU’s reglementer omkring lyd og lydmåling. Der uddannes et begrænset antal lydmålere i hver gren.

På lydmålerkurset undervises deltagerne i opfattelsen af lyd, gældende lovgrundlag i form af miljøloven, planloven og vejloven, regler for egenkontrol, måleapparatets opbygning og indstilling af apparatet, selve udførelsen af lydmålingen efter 2m max-metoden samt lyddæmpende foranstaltninger og mulige løsninger på eventuelle lydmæssige problemer. Den teoretiske undervisning suppleres med praktiske målinger efter 2m max-metoden.

Uddannelsen til lydmåler varetages af DMU’s Miljøudvalg. Kurset varer cirka 3 ½ timer.

Klublydmåler

Som klublydmåler er man i stand til at foretage klubbens egenkontrolmålinger ved træning og løb, dokumentere overholdelse af banens miljøgodkendelse samt rådgive og hjælpe baneejere, kørere og officials til at overholde DMU’s reglementer omkring lyd og lydmåling. Der uddannes klublydmålere i hver gren.

Klublydmålerkurset består af både en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del gennemgår procedurer og beskriver metoden til anvendelse ved korrekt måling efter forbikørselsmetoden, lydmålerapparatets indstillinger og opstilling samt dokumentation, opbevaring og indberetning til DMU’s Miljøudvalg af udførte målinger. Den praktiske del omhandler målinger efter forbikørselsmetoden for at opnå begyndende rutine i udførelsen af disse.

Klublydmålerkurset varetages af Miljøudvalget og varer cirka 3 ½ timer.

S

Med en S-licens har man lov til at fungere som stævneleder. Som stævneleder er man ansvarlig for den rette planlægning, gennemførelse og ledelse af stævnet samt for at efterleve og viderebringe de instruktioner, som dommeren giver. For at få S-licens er det en forudsætning, at man har T-licens.

På S-kurset undervises der i DMU’s organisation og opbygning, DMU’s doping- og alkoholpolitik, de forskellige typer af stævner, det gældende lovgrundlag for løbsafholdelse, det nødvendige papirarbejde i form af løbstilladelse, banesynsrapport og deltagerliste, kontakt til og instruktion af samaritter og andet medicinsk beredskab inden løbet, korrekt tilstedeværelse af kvalificerede og instruerede officials, sikring af banens sikkerhedsmæssige stand, administration af tilmeldinger, resultatformidling, modtagelse af protester, skadesanmeldelser samt sikring af ro og orden på og uden for banen.

S-uddannelsen er grenspecifik, og underviserne er fagligt kvalificerede og udpegede af Sportskommissionerne. S-kurset varer ca. fem timer.

D

Med en D-licens har man lov til at fungere som dommer. Dommeren er den højeste myndighed ved et løb, og hans vigtigste opgave er at sikre, at løbet afvikles i overensstemmelse med reglementet og løbstilladelsen. For at få D-licens er det en forudsætning, at man har en S-Licens. Hvis D-licensen ikke benyttes inden for tre år, nedgraderes den til en S-licens.

Deltagerne undervises i DMU’s organisation og opbygning, DMU’s Almene Reglement, herunder regler for ledelse af stævner og DMU’s alkohol- og dopingpolitik, sikkerhedsregler herunder brandsluknings- og frigørelsesudstyr og tilstedeværelsen af medicinsk beredskab, licensregler, forsikringsregler, konkurrenceregler, løbstilrettelæggelse, løbsreglement, de forskellige officials’ ansvarsområder samt banens opbygning.

Derudover undervises der i dommerens specifikke opgaver i forbindelse med afholdelse af et løb, herunder papirgang og blanketter, indledende instruktionsmøde, sikring af tilstedeværelsen af kvalificerede officials, teknisk kontrol af cykel/motorcykel og påklædning, afgørelse af protester, tilseelse af behandlingen af skadede, diskvalifikation, straftildeling, udskydelse eller indstilling af løb, pointfordeling og udarbejdelse af dommerrapport.

Inden for Speedway afsluttes D-kurset med en mindre prøve i de emner, der er blevet gennemgået i undervisningen. Herefter skal deltagerne ud og fungere som ”føl” fem gange, inden de skal op til to praktiske prøver. Inden for Road Racing og Motocross fungerer man ved to løb som føl, hvorefter man er klar til selv at fungere som dommer, hvis den relevante Sportskommission vurderer, at man er kvalificeret.

D-uddannelsen er grenspecifik, og underviserne er fagligt kvalificerede og udpegede af Sportskommissionerne.