Hovedkonklusioner fra DMU’s medlemsundersøgelse 2023

I oktober fik vi resultaterne ind fra vores 2023 spørgeundersøgelse, hvor man kunne give feedback på sin oplevelse som medlem i DMU.

I alt var der 1.076 respondenter, som fordelte sig på både kørere, pårørende, officials, andre frivillige og klubbestyrelser. Alle skal have tak for at svare på undersøgelsen, så vi kan arbejde med de områder, der er vigtige for vores medlemmer og sporten.

Nedenfor har vi samlet et par af de vigtigste områder, hvor der var stor enighed på tværs af medlemmerne i hele DMU.

God fokus på sikkerhed

I spørgeskemaet blev der spurgt ind til, om DMU som organisation, såvel som klubberne og officials har fokus på sikkerheden.

Langt størstedelen af respondenterne mener, at der er fokus på sikkerheden og at der bliver gjort meget på området.

Responsen er man glad for blandt de frivillige i Hovedbestyrelsen og i sportskommissionerne, hvor man er enige om, at sikkerhed skal være et primært indsatsområde i DMU, bl.a. ved at man løbende opdaterer kravene til kørernes sikkerhedsudstyr og procedurerne ude på banerne.

Derfor kigger vi også alle input igennem, der er kommet i spørgeskemaet, i forhold til om der er flere områder, hvor sikkerheden kan og bør tilpasses.

Moderne medlemssystem

”Det er ikke særlig intuitivt at købe medlemskab og licens.” Det har været en gentagende kommentar i undersøgelsen, hvor særligt nye i sporten har svært ved at navigere i DMU’s forskellige systemer.

Heldigvis ser vi frem i mod, at flere af de gamle systemer snart er fortid. I 2023 startede man nemlig arbejdet med at få udviklet et nyt medlemssystem fra en af de førende danske udviklere på området.

Det nye system bliver ikke bare mere moderne og intuitivt. Sammen med løsningen følger også en lang række funktioner til alle DMU’s klubber, bl.a. mulighed for en klub-hjemmeside og et regnskabsprogram, der skal være med til at lette arbejdet blandt de frivillige bestyrelsesfolk i de enkelte klubber.

Vi forventer, at klubberne får adgang til systemet i løbet af 2024. Og i 2025 vil systemet være klar til at håndtere både køb af klubmedlemskab og DMU-licens.

Klubliv og aktiviteter

I spørgeskemaet kunne man prioritere mellem forskellige ønsker og tiltag. Her kom en tydelig tendens i besvarelserne, hvor man gerne vil have mere fokus på indsatser, der vedrører klubliv og aktiviteter.

Her kan nævnes, værktøjer til den gode velkomst, ATK-træninger, uddannelse af klubtrænere, åbent hus-arrangementer og at gøre motorsport lettere at starte til.

Blandt de frivillige i Hovedbestyrelsen og i sportskommissionerne er man enige om, at det er vigtige områder, som DMU skal understøtte klubberne med. Derfor vil man bl.a. også have mere fokus på uddannelse i klubberne og af ATK-trænere.

Det er dog vigtigt at huske, at mange af disse områder også kræver en stor frivillig indsats blandt medlemmerne i klubberne. Man hører ofte om ønsker om flere træninger, introduktion til motorsporten og en god modtagelse i klubben.

Og det er her, at man som (erfaren) medlem kan gøre en rigtig stor forskel i sin klub, hvis man henvender sig til sin klubbestyrelse med både ideerne og drivkraften til at føre sådanne ting ud i livet.

Derfor håber vi også, at vi med tiden vil se flere og flere, der engagerer sig i aktiviteterne i egen klub og er med til at få fællesskaberne i klubberne til at blomstre endnu mere.

Åbenhed i DMU

I spørgeundersøgelsen er der kommet flere ønsker om at øge gennemsigtigheden omkring beslutningerne, der bliver taget af bl.a. Hovedbestyrelsen og sportskommissionerne i DMU.

Vi kan også se, at mange sidder med opfattelsen, at både Hovedbestyrelsen og Sportskommissionerne er lønnet for deres arbejde. Dette er ikke tilfældet, så her vil vi også gerne understrege, at de er frivillige, der er valgt af DMU’s klubber til at varetage beslutningerne i organisationen.

Man er naturligvis lydhør overfor ønsket om mere åbenhed bag beslutningerne. Som udgangspunkt kan man altid læse om beslutningerne i Hovedbestyrelsen og sportskommissionerne på DMU’s hjemmeside her i referaterne fra de løbende møder gennem sæsonen, som også sendes ud til klubberne.

Dog er man bevidst om, at ikke alle har lyst til at læse lange referater igennem med mange knap så relevante punkter og informationer.

Derfor vil de valgte frivillige i Hovedbestyrelsen og i de enkelte sportskommissioner gerne gøre mere fremadrettet for at fortælle om deres arbejde samt vigtige beslutninger, og ikke mindst bevæggrundene og overvejelserne bag, som ikke nødvendigvis altid er synlige.

Licenspriser 2024

Flere har også kommenteret på den planlagte stigning i licenspriserne i 2024 i undersøgelsen.

Derfor vil vi gerne understrege, at man har vendt og drejet mange løsninger, så priserne ville blive påvirket mindst muligt.

Licensen indeholder både en international forsikring ved alvorlige skader, og ved at købe licens bidrager man også til servicen fra DMU’s kontor, arbejdet med miljøindsatser og udviklingsprojekter for klubberne, bredden og talenterne i motorsporten.

Gennem de seneste år, er både forsikringen blevet meget dyrere, ligesom den stigende inflation også kan mærkes på DMU’s udgifter. Så tiden er kommet nu til at justere priserne opad på tværs af licenserne.

Hovedbestyrelsen har dog valgt at bibeholde prisen for børn til og med 12 år, så der ikke kommer en øget licensudgift i 2024, hvis man har børn, der dyrker motorsport.

Indslusningslicens stiger til samme niveau som børnelicensen til en pris på 650 kr.

Unge i alderen 13-17 år vil opleve en stigning på 225 kr. til en pris på 1.300 kr., og voksne udøvere på +18 år., vil få en stigning på 150 kr. med en licenspris på 1.950 kr.

Aquabike og Dragracing licenser for +18 år vil i 2024 ligge på 1.550 kr.

Trial- og Enduro-licenser for +18 år vil i 2024 ligge på 1.550 kr. Hertil følger et væsentligt øget budget til de tilhørende sportskommissioner, hvor midlerne kan bruges til flere breddeaktiviteter for kørerne og udviklingsprojekter i klubberne.

Tonen og adfærden i DMU generelt

Flere oplever, at tonen er blevet værre i DMU. Det ser vi også i spørgeskemaet, hvor flere udtrykker bekymring for det, ligesom en del ikke holder sig tilbage i kommentarerne.

Helt generelt vil vi derfor gerne adressere den dårlige tone og adfærd. Vi ser både flere og yngre medlemmer end tidligere, der taler grimt og til tider truende til hinanden samt DMU’s Hovedbestyrelse, Sportskommissioner, officials, klubbestyrelser og ansatte.

Dette foregår på sociale medier og over telefon, men i den grad også ude på banerne. Og vi har desværre også set eksempler på frivillige på forskellige poster, som har valgt at stoppe pga. af den dårlige tone.

Så vi vil gerne komme med en klar melding til alle i DMU:

Vi ved, at det er masser af adrenalin og følelser i motorsport, men vi vil ikke acceptere grimt sprogbrug og truende adfærd i DMU.

Der er mange, der mister lysten til sporten, selvom det er de få, der ikke taler eller opfører sig pænt. Det øger risikoen for, at vi bliver færre og færre udøvere og frivillige, og det er en skam, når så mange, både nye og erfarne medlemmer, har fundet et værdifællesskab i sporten.

I sidste ende er det også usportsligt, og udviklingen har betydet, at vi har været nødt til at tilpasse vores reglement, så man i højere grad kan håndtere den usportslige adfærd. Og hvis vi kollektivt ikke bliver bedre til at tale sammen, bliver man nødt til at slå hårdere og hårdere ned på det.

Men det handler selvfølgelig også om, hvilket miljø, man som enkelt medlem gerne vil have i sin egen klub. Så der ligger også et kollektivt ansvar i at fastholde en god tone, når man mødes til træning og løb i klubberne.

Tak for 2023

Til slut vil DMU’s Hovedbestyrelse og sportskommissioner gerne takke alle medlemmer, kørere og klubber for 2023 sæsonen, som jo desværre også betød et alt for tidligt farvel til vores formand, Jørgen Bitsch.

Jørgen var en kæmpe drivkraft i DMU og internationalt i FIM, og hans indsats vil også blive hyldet ved kommende generalforsamling i FIM. Men savnet og chokket har fyldt meget i hele organisationen, for om noget var Jørgen en proaktiv formand med overblik og overskud for hele DMU.

Jørgens bortgang betød derfor også, at der gennem sidste halvdel af 2023 blev leveret en stor indsats i Hovedbestyrelsen m.fl. for at samle trådene, så DMU kommer godt ud af 2023 og godt ind i 2024.