Til Motocross

Kontaktpersoner motocross

På denne side finder du kontaktpersoner for motocross i DMU.

Bemærk, at du kan få svar på langt de fleste spørgsmål i din egen klub, så brug din klub, hvis du er i tvivl eller har brug for et godt råd – de vil gerne hjælpe dig videre.

Sportskommission Motocross

Sportskommission (SK) Motocross varetager med ansvar overfor DMU’s hovedbestyrelse den daglige ledelse af de sportslige aktiviteter tilknyttet kommissionen. Kommissionen består af fem direkte valgte medlemmer.

Sportskommission Motocross administrerer sportsdisciplinerne Motocross, Motocross Sidevogn og Quad.

Den valgte SK bestyrelse varetager ikke aktiviteterne alene. Selve administrationen af sportsgrenen(e) er i vidt omfang lagt ud til andre dele af den frivillige organisation, nærmere bestemt en række sportsudvalg.

Se også årshjulet for SK MX her: Årshjul SK MX 2022.

Kommissionsformand
Peter Beck
Tlf.: 25 67 07 21 / 23 62 61 92
E-mail: MXformand@dmusport.dk

Kommissionsmedlem
Kenneth Vang Frandsen
Tlf.: 40 45 86 96
E-mail: k.frandsen61@gmail.com

Kommissionsmedlem
Peter Guldberg Johansen
Tlf.: 40 18 77 33
E-mail: pgjfirma70@gmail.com

Kommissionsmedlem
Jakob Thune
Tlf.: 50 89 55 05
E-mail: jsthune@gmail.com

Kommissionsmedlem
Kim Hilkjær
Tlf.: 20 19 97 11
E-mail: khiti@aarsleff.com

Kørerrepræsentant
Simon Wulff Sørensen
E-mail: simon_wulff@hotmail.com

Sportsudvalg

Sportsudvalgene er udpeget af og hører under SK. Udvalgene varetager en række aktiviteter forbundet med driften af sporten.

Sportsudvalg Classic

Formand
Kurt Vad

Email: fam.vad@hotmail.com

Medlemmer
Per Sadolin Pedersen
Keld Bo Hansen

Udvalgsopgaver:

 • Drift og administration af Dansk Classic Cross sporten
 • Stå til rådighed for spørgsmål om sporten, løbsafvikling og reglement
 • Behandle ansøgninger om dispensation
 • Sparring med SK
 • Udarbejde forslag til reglementsændringer
 • Udarbejde løbskalender
 • Løbende kontakt til udøvere af Classic sporten via de respektive klubber
 • Udarbejde skriftlig årsrapport til SK Motocross

Repræsentant for Sidevogn:

Henrik Olsen

holsen68@live.dk

21671817

Sportsudvalg MX-Event

Kontakt:

dmu@dmusport.dk

Medlemmer
Jakob Thune

Udvalgsopgaver:

 • Den daglige drift af DM-A serien, herunder kontakt til og koordinering med arrangørklubber og samarbejdspartnere
 • Varetage sponsorater i forbindelse med DM-A serien
 • Varetage kommunikation og markedsføring af DM-A-serien, herunder MOTO-magasinet
 • Udarbejde DM-A relevante forslag til reglementsændringer til SK Motocross
 • Udarbejde løbskalender for de aftalte løb i DM-A serien i samarbejde med SK MX
 • Aflægge årsrapport samt regnskab til SK Motocross

Sportsudvalg Banesyn MX

Medlemmerne af Sportsudvalg Banesyn MX er ansvarlige for hvert år at udføre banesyn i DMU’s MX-klubber.

Udvalgssammensætning:

Claus Beyer – claus.beyer@hotmail.com / tlf. 50581113
Brian Jakobsen – bpjakobsen@gmail.com / tlf. 61770050
Zeth Rydén – ryden2@me.com / tlf. 26841112
Anders Johansen – anders@gislevautohandel.dk / tlf. 20224057
Klaus Hansen – klaus.hansen@live.dk / tlf. 60204575
Peter Hansen – peter.hansenmx@gmail.com / tlf. 20 44 94 84
Kennet Hvam – Kennet_hvam@msn.com / tlf. 25394000
Jimmy Jørgensen – ryeogjoergensen@gmail.com / tlf. 27774990

Fondens navn

Fondens navn Motocrossfonden af 2004. Fonden er et aktiv i DMU under Sportskommission Motocross.

Formål

Fondens formål er at støtte og udbrede Motocrosssporten i Danmark.

Valg af Bestyrelse

Bestyrelsen for MX-fonden vælges på det årlige ordinære Motocross-repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen består af tre personer som vælges; to personer i ulige år samt én person i lige år.
Bestyrelsesmedlemmer i fonden er valgt for to år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelse i Motocrossfonden

Formand
Ole Poetzsch

Bestyrelsesmedlem
Gitte Albertsen

Bestyrelsesmedlem
Jesper Rasmussen

Fondens midler kan bl.a. anvendes til nedenstående formål:

 • Støtte træningskurser afholdt for Motocross-kørere. Kurserne skal være godkendt af Sportskommission Motocross.
 • Støtte Motocross-kraftcentre, Maxi og Junior
 • Tilskud kan ydes til centertræner
 • Tilskud kan ydes til baneombygning, så banen kommer op på en høj køreteknisk international standard.
 • Tilskud til uddannelse af trænere og aktive.
 • Hjælp til nødstedte Motocross-klubber i form af mindre, rentefrie lån
 • Støtte internationale arrangementer i Danmark
 • Andre formål, som fondens bestyrelse finder støtteværdigt

Sagsbehandling

 • Det er kun de sportsgrene/arrangører der bidrager fuldt ud til MX fonden, der kan få ydelser fra MX fonden
 • Ansøgninger behandles af fondens bestyrelse
 • Bestyrelsen har bemyndigelse til at indhente supplerende informationer fra ansøgere
 • Bestyrelsen afsætter beløbsrammer på godkendte ansøgninger
 • Bestyrelsen afgiver motiveret afslag på ikke godkendte ansøgninger

Ansøgning

 • Selve ansøgningen skal min. indeholde:
 • En detaljeret beskrivelse, dvs. hvad søges der til, hvad skal det anvendes til, til gavn for hvem samt en tidsplan for projektet.
 • Ved større projekter skal der også medfølge en tidsplan for opstart og afslutning af projektet.
 • Et detaljeret og realistisk budget inkl. oplysninger om egenbetaling, beløb fra MX-fonden og oplysning omkring evt. ansøgninger hos andre fonde.
 • Støtte kan kun gives efter ansøgninger, der er stilet til DMU’s kontor – ansøgningen skal sendes på mail til dmu@dmusport.dk 
 • Ansøgning kan kun fremsendes af bestyrelsesmedlemmer i Motocrossklubber under DMU.
 • Fonden uddeler midler fire gange årligt i månederne marts, april, juni og august
 • Der støttes ikke projekter, der er igangsat samt køb af hjælpemidler af en hver art, der er allerede er indkøbt.

Projektet skal færdiggøres inden ni måneder, hvis dette ikke kan nåes skal MX-fonden have besked.

For projekter der ikke er afsluttet inden ni måneder, skal det modtagne tilskud fra MX-fonden returneres.

Regnskabsaflæggelse

Motocrossfonden fremlægger regnskab hvert år i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i Motocross i marts.

Opløsning

Såfremt Motocrossfonden opløses, tilfalder alle dens midler Sportskommissionen Motocross.