Tilbage

Udvalg under Hovedbestyrelsen

Direkte under Danmarks Motor Unions hovedbestyrelse er nedsat udvalg, som arbejder på tværs af DMU’s sportsgrene.

Du kan læse mere om udvalgene samt se kontaktpersoner ved at klikke på det enkelte udvalg nedenfor.

Valg til tværgående udvalg

I DMU’s vedtægter fremgår følgende om paneler og udvalg placeret under hovedbestyrelsen: Formanden for et udvalg eller panel udpeges for ét år ad gangen (af hovedbestyrelsen, red.).

 1. Hovedbestyrelsen og formanden for det pågældende udvalg eller panel udpeger de øvrige medlemmer, og det skal tilstræbes, at der maksimalt udpeges tre medlemmer til hvert udvalg eller panel. Perioden for de øvrige medlemmer er individuel. /§ 4 stk. 6.
 2. Indstilling af personer til paneler eller udvalg kan ske fra DMU-klubberne, DMU-licensindehavere, sportskommissioner eller hovedbestyrelsen. Personerne behøver ikke DMU-medlemskab (eksperter). /§ 4 stk. 7.

Forretningsudvalg

Under Hovedbestyrelsen er nedsat et Forretningsudvalg, der består af DMU`s formand og to HB-medlemmer.

FU er bl.a. ansvarlig for DMU’s løbende drift samt kontakten til sekretariatet.

Sammensætning:

Henrik Funder Kristensen (formand), Dennis Skytte Bechmann, Louise Laustsen samt DMU’s leder af sekretariatet.

Kontakt

dmu@dmusport.dk

Juraudvalg

Juraudvalget godkender med ansvar overfor Hovedbestyrelsen Alment reglement og reglementerne for de enkelte sportsgrene.

Sammensætning:

Kommissorium

 • Gennemgår alle ændringer til både Alment Reglement og til reglementerne for de enkelte sportsgrene.
 • Påser, at de nationale reglementer ikke er i modstrid med FIM’s, FIM
  Europes og UCI’s internationale reglementer.
 • Indstiller alle ændringer og tilføjelser til Hovedbestyrelsens godkendelse.
 • Indstiller til Hovedbestyrelsens godkendelse, hvilke ændringer og tilføjelser der skal foretages i det Almene Reglement.

Kompetence

 • DMU’s vedtægter § 13 styk 2: Juraudvalget godkender, med ansvar over for Hovedbestyrelsen, reglementerne for de enkelte sportsgrene.
 • Alment Reglement 01.03 skal Juraudvalget godkende alle ændringer og tilføjelser, der skal foretages i reglementerne inden offentliggørelse.

Medlemmer

 • Udvalget består i dag af tre medlemmer.
 • Ét medlem skal være medlem af HB – pt. næstformanden.
 • Medlemmerne bliver udpeget efter indstilling én gang årligt.

Referater

 • Mødereferat 1-2011 Reglement og Jura udvalg
 • Mødereferat 2-2011 Reglement og Jura udvalg

Sikkerhedsudvalg

Udvalget skal sikre, de højeste standarder for sikkerhed og miljø er integreret i alle aktiviteter. Udvalgets opgaver er opdelt i to hovedområder:

Forebyggende aktiviteter.

Formindske skaden, når den er sket.

Sammensætning af udvalg

 • Formand: Henrik Funder Kristensen
 • MX: Peter Beck og Peter Guldberg Johansen
 • Speedway: Leif Petersen
 • Trial: Hans Jørn Beck
 • Enduro: Claus Beyer
 • RR: John Klint
 • AB: Helle Noppenau

Opgaver

 • På grenspecifikt niveau at analysere de registrerede ulykker og hændelser, som er sket over de seneste år
 • At opstille en grenspecifik prioriteret indsats for forbedringer
 • At udveksle erfaringer mellem grenene – men også respektere forskellene mellem de enkelte aktiviteter
 • Tværgående udvalg
 • Medlemmer af udvalget (eller af udvalget udpegede medlemmer) kan indsættes i forbindelse med alvorlige uheld for at udarbejde en rapport til videre behandling
 • Udarbejder konkret forslag til forbedring af sikkerheden ud fra en grundig analyse af det enkelte indsatsområde – eller uheld
 • At rapportere grenspecifikke tiltag og grenfælles tiltag til HB og Sportskommissionerne

Kompetence

 • Hovedbestyrelsen er overordnet ansvarligt for udviklingen af sikkerheden i DMU og at sikre de nødvendige tiltag
 • Sikkerhedsudvalget er ansvarlig for at anbefale løbende forbedringer af sikkerheden i DMU indenfor alle områder
 • Sikkerhedsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper indenfor de enkelte områder efter behov

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget har ansvar for at udvikle og afholde kurser til uddannelse af officials, trænere, frivillige ledere m.fl. under DMU.

Der er nedsat en Styregruppe for Uddannelser i DMU (Uddannelsesudvalg) med én repræsentant fra hver Sportskommission (vedkommende skal være medlem af den enkelte SK) og en Administrativ medarbejder. HB udpeger Formanden for Styregruppen for Uddannelser (skal være medlem af HB).

Styregruppen udarbejder hvert år i marts en oversigt over uddannelser for den kommende 12 måneders periode. Ligeledes revideres disse planer, hvert år i september for kommende 6 måneder, hvis der er behov for dette.

Uddannelsesoversigten skal som min indeholde: Projektgruppe og ansvarlig, målgruppe, formål og indhold, hvem beskriver uddannelsen, hvem gennemfører og økonomi.

Under Styregruppen nedsættes Uddannelsesprojekt grupper, som er ansvarlige for de enkelte uddannelsesområder- og aktiviteter. Styregruppen er ansvarlig for at nedsætte og udpege medlemmer af projektgrupperne på baggrund af kompetence, viden og interesse for det pågældende projekt.

Der afholdes både grenspecifikke kurser og kurser på tværs af grenene, afhængigt af formålet med det enkelte kursus.

Links

Kontakt:

dmu@dmusport.dk

Bæredygtigheds- og Miljøudvalget

Udvalget skal sikre at DMU’s aktivitetsplaner gennemføres i forhold til prioriteringer og målsætninger besluttet af Hovedbestyrelsen og indenfor det afsatte budget.

Udvalg og arbejdsgrupper under DMU’s Miljøudvalg

Formand for miljøudvalget
Dennis Skytte Bechmann
E-mail: dskytte@me.com
Telefon: 26712401

Grenspecifikke medlemmer
Road Racing
John Klint
E-mail: klint.john@sport.dk

Motocross
Peter Guldberg Johansen
pgjfirma70@gmail.com

Speedway
Leif Petersen
E-mail: lp@skspeedway.dk

Målsætninger

DMU’s Miljøudvalg har som sit formål:

 • At rådgive Hovedbestyrelsen og Sportskommissionerne vedrørende miljøforhold
 • At sikre og forestå miljørådgivning af klubberne under DMU
 • At styre/godkende udarbejdelse af forslag vedrørende miljøaktiviteter i DMU
 • At styrke samarbejdet og den gensidige orientering imellem DMU’s medlemmer og aktive
 • At bidrage væsentligt til en både offensiv og konstruktiv natur- og miljøstrategi i klubberne under DMU.
 • At sikre at miljøindsatsen i klubberne synliggøres og serviceres således, at den viden og aktivitet der foregår, bliver et samlet aktiv, hvor erfaringerne f.eks.  indsamles i en database
 • At sikre DMU’s kompetence og viden på miljøområdet er så ajourført, at sportsudøverne nationalt og internationalt kan udøve deres sport.
 • At sikre at klubberne inden for miljøområdet vil oparbejde en ekspertise således, at tilsynsmyndigheden vil blive sparring for udviklingsplaner og nye tiltag – til gavn for sportsaktiviteterne.
 • At sikre at DMU’s uddannelser på miljøområdet lever op til de procedurer og anbefalinger fra Miljøudvalget.
 • At sikre at DMU fortsat lever op til kravene til at være Grønt forbund under DIF.

Se det fulde kommissorium her.

Du kan læse mere om DMU’s miljø-hjælp til klubber her.

Kontaktperson
Jesper Søe Bergmann
jsb@dmusport.dk

Historisk Udvalg

Danmarks Motor Union (DMU) nedsatte i 2007 et historisk udvalg med direkte reference til DMU’s hovedbestyrelse. Udvalgets primære opgave er at indsamle, kategorisere og bearbejde historisk materiale.

Dette materiale ligger blandt andet som primært kildemateriale til DMU’s 100-års jubilæumsbog, som blev udgivet i marts 2014 i forbindelse med DMU’s jubilæumsår. Bogen skildrer DMU’s historie fra perioden 1914-2014.

Mange historiske kilder om baner og løb ligger sandsynligvis også ude i private hjem. Ligger du inde med oplysninger om baner, betydende løb, organisatoriske forhold eller har du andet materiale, som du mener, kan have værdi for udvalget, så kontakt et af dets medlemmer.

Du kan se udvalgssammensætning nedenfor.

Kontaktpersoner

Uffe Lomholt Madsen (Formand for HU)
Gentoftegade 76, st, 2820 Gentofte
Tlf.: 45 34 60 20
Mobil: 22 12 19 49
E-mail: ulm@mediaverity.com

Lukas Winther (DMU’s Sekretariat)
Tlf: 29686874
E-mail: lw@dmusport.dk

Steen Pedersen (Road Racing)
Sommerstien 8, 2670 Greve
Tlf.: 43 90 27 10
Mobil: 21 79 69 95
E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk

Preben Knudsen (Foto)
Finsensvej 46b, 2. th., 2000 Frederiksberg
Tlf: 38 74 47 48
Mobil: 40 95 14 73
E-mail: knudsen@karinpreben.dk

Lars Pedersen (Historie)
Rønvangen 201, 8382 Hinnerup
Mobil: 21 20 20 46
E-mail: larsp@bupe.dk

Lars Ib Kristiansen (Motocross)
Assensvej 162, Bellinge, 5250 Odense SV
Mobil: 20 27 44 88
E-mail: kristiansen-racing@mail.dk

Hædersbevisudvalg (HBU)

Siden 1988 har DMU uddelt hædersbevis (tidl. fortjensttegn) til de personer, der har ydet en ekstra stor indsats i DMU; såvel aktive kørere som frivillige.

Formålet med uddelingen af DMU’s hædersbevis er at hædre personer, som yder eller har ydet en helt ekstraordinær indsats til gavn for motorcykelsporten samt at hædre aktive kørere, der har ydet en international toppræstation.

Sammensætning af udvalg:
Bent Andersen (formand), Svend Panse, Bjarne Fjord Thomsen og Lukas Winther (sekretær).

Kvinder og piger i motorsport

Udvalget er etableret på tværs af sportsgrenene motocross, enduro, speedway, trial og roadracing med det formål at fremme udbredelsen af motorsport blandt kvinder i Danmark og at optimere og målrette forholdene for de etablerede udøvere.

Udvalget arbejder således både på tiltag for nuværende aktive kørere samt at tiltrække flere piger og kvinder til motorsporten.

Ligeledes arbejdes der på at tiltrække flere frivillige til de mange opgaver, der skal løses for at motorsporten kan udøves, og herunder er blandt andet fokus på officialuddannelser.

Udvalget er i tæt dialog med DIF om udviklingsarbejdet og der arbejdes på events målrettet piger og kvinder i og omkring motorsporten.

Sammensætning af udvalget:

Louise Laustsen (formand), Pia Stenger Nordmand, Line Dam, Sara Andersen.

Kontaktperson:

Louise Laustsen (formand)

vetlouiselaustsen@gmail.com

Tlf. 20536479