Usportslig opførsel i DMU

Vi har alle været glade for at komme tilbage på banerne og i klubberne efter corona. Og vi har i 2021 også kunne byde velkommen til en masse nye medlemmer i DMU, som gerne skulle have en god oplevelse som nye i deres sport.

Desværre har vi gennem de sidste 2 år oplevet en stigning i disciplinærsager og henvendelser om usportslig opførsel. Vi oplever stadig, at kammeratskabet i DMU er stærkt og at langt de fleste uoverensstemmelser bliver løst fornuftigt ude i klubberne.

Men beretningerne gennem de sidste 2 år om usportslig opførsel er stadig for mange i vores sport, hvor vi bryster os af Fairplay i form af Respekt, Ansvar og Sammenhold.

Alle skal have en god og tryg oplevelse ved at dyrke motorsport i DMU, og derfor kan og vil vi ikke tolerere usportslig opførsel, der giver en dårlig oplevelse ved at dyrke motorsport.

Derfor har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt vores officials i DMU’s sportsgrene, hvor 122 har svaret. I skal alle have en stor tak.

Nedenfor kan I læse sammenfatningen af deres besvarelser, samt hvilke tiltag DMU vil igangsætte for at mindske den usportslige opførsel fremadrettet.

Det er vigtigt, at vi alle siger fra overfor usportslig adfærd, når vi oplever det. Derfor håber vi også, at du som medlem af DMU vil læse besvarelserne nedenfor og tage dem alvorligt, så vi alle kan hjælpes ad med at sikre Fairplay, både på banen, i ryttergården og på sociale medier.

Generelt om undersøgelsen

Vores officials har gennem spørgeskemaet også haft muligheden for at tage stilling til, om de i det hele taget har oplevet usportslig opførsel. Heraf kan vi se, at over 60% af de adspurgte gennemgående angiver at have været vidne til usportslig opførsel.

De fleste besvarelser kommer fra officials i Motocross (44%) og Speedway (38%). Derudover er der besvarelser fra sportsgrenene: Road Racing, Trial og Enduro.

De adspurgte officials dækker en lang række roller ved trænings- og løbsaktiviteter. Lige fra flagofficial til dommer og stævneleder.

Besvarelser
Hvor du har været vidne til usportslig opførsel inden for de sidste 2 år? (vælg flere)

Det meste af den usportslige opførsel foregår på banen og i ryttergården. Dette er ikke overraskende, siden at kørere og pårørende i forbindelse med trænings- og løbsaktiviteter opholder sig meget her. Ligesom at vandene kan gå højt under og lige efter aktiviteterne. Det lægger et stort ansvar på dommerne og trænings-/stævnelederne på dagen for at skride ind og sikre, at episoderne ikke eskalerer, når de opstår.

Men som kører og pårørende har man også et stort ansvar for at sige fra overfor usportslig opførsel, når det sker, ligesom man skal huske den ordentlige tone, selvom man er utilfreds med en kendelse eller en hændelse på banen.

Samtidig kan vi se, at meget af den usportslige opførsel og ubehagelig tone finder sted på sociale medier (eks. Facebook). Vi kan ikke understrege nok, at det ikke er gavnligt at lufte sine frustrationer på sociale medier. Man fjerner sig mere fra hinanden og udstiller i værste fald sig selv og andre personer i offentligheden. Og oplever man en grov tone f.eks. på offentlige facebooksider, så tøv ikke med at skrive til sideadministratoren om det grove sprogbrug. De ønsker ofte at fjerne det. (Du kan hente et Facebook-banner her med DMU’s Fairplay Zone)

Generelt skal man huske at tage snakken på dagen for hændelsen eller kendelsen med de involverede parter for at nå til enighed. Så er sandsynligheden størst for, at der kan findes fælles forståelse eller en løsning.

Hvilken form for usportslig opførsel har du været vidne til inden for de sidste 2 år? (vælg flere)

Når der er tale om usportslig opførsel kan vi se, at det i høj grad handler om tilråb og ubehagelige kommentarer. Vi kan aldrig undgå, at vandene går højt, ligesom adrenalinen kan spille en rolle i forskellige situationer. Men vi bliver nødt til at snakke ordentligt til hinanden og løse evt. konflikter. Vi er alle forbilleder for hinanden og ikke mindst for de yngre kørere, ligesom ingen synes, at det er rart at blive overfuset. Og her er der ingen undskyldning for ubehageligt sprogbrug, blot fordi man befinder sig på en motorsportsbane.

Vi ser desværre også en ret stor del af angivelserne på truende adfærd. Uanset om man selv mener, at man truer eller ej, så angiver 30% af de adspurgte ”truende adfærd” som oplevet usportslige opførsel. Det er særdeles ubehageligt at blive udsat for eller være vidne til, og derfor opfordrer vi på det kraftigste, at man husker at besinde sig ude på banerne og at man har nultolerance for den slags opførsel i sin klub, hvis det bliver ved med at gentage sig.

Af de adspurgte angiver 10% også at have være vidne til voldelig adfærd. Det er selvsagt ikke i orden, og der bør tages hånd om den slags situationer på dagen, inden de opstår eller eskalerer. Ligesom der bør være nultolerance for voldelig adfærd i DMU’s klubber, der kan resultere i bortvisning fra klubben.

I hvilken klasse/kørerniveau har du oplevet usportslig opførsel inden for de sidste 2 år (vælg flere)

Generelt ser vi en jævn fordeling af den usportslige opførsel i aktiviteterne for de forskellige aldersgrupper i DMU. Det vidner om, at problemet kan være meget alsidigt og kræve flere tilgange for at løse det.

Vi kan også frygte, at den usportslige opførsel ikke bliver mindre uden indgreb, og at de helt unge kørere tager den usportslige opførsel til sig fra deres pårørende eller de ældre kørere i klubben, samt tager den usportslige opførsel med sig, når de rykker op i de større klasser.

Derfor er det vigtigt at huske, at vi alle er forbilleder for hinanden, og at den usportslige adfærd aldrig stopper hos den person, der udøver adfærden.

Fra hvilke personer har du set usportslig opførsel inden for de sidste 2 år? (vælg flere)

I langt fleste tilfælde kan vi se, at den usportslige opførsel udøves af kørere eller pårørende til kørere. Som nævnt ovenfor skal vi huske, at vi er forbilleder for hinanden, og tallene forklarer også den jævne fordeling af den usportslige opførsel på tværs af alle alderstrin.

Men vi oplever også usportslige opførsel fra andre frivillige og klubfolk. Det er selvsagt heller ikke i orden, og det kan i værste fald kun resulterer i mere usportslige opførsel fra kørere og pårørende, hvis de frivillige ikke selv udøver Fairplay. Vi er bekendt med disse episoder i DMU og tager dem også op som disciplinærsager, når det er nødvendigt. Dertil opfordrer vi også klubberne til at tage dialogen med deres frivillige på dagen om deres opførsel, hvis der er behov for det. Ligesom kørere og pårørende som altid opfordres til at gøre opmærksom på usportslig opførsel på dagen til dommeren, stævne-/træningslederen eller klubformanden.

Har du oplevet usportslig opførsel inden for de sidste 2 år, som er eskaleret, fordi ingen greb ind i situationen?

Flere har angivet en berøringsangst fra officials, når der udøves usportslig opførsel. Det er fuldt forståeligt. Desværre kan det dog medføre, at en del situationer eskalerer og bliver værre.

Konflikthåndtering bør i højere grad være noget, vores officials bliver trygge ved, og derfor vil DMU sætte ind for at ruste vores officials bedst muligt med uddannelse og værktøjer, der kan hjælpe med konflikthåndtering ved usportslig adfærd.

Har du inden for de sidste 2 år oplevet, at usportslig opførsel først er blevet diskuteret dagen(ene) efter hændelsen i stedet for på dagen?

Det er vigtigt at gøre opmærksom på usportslig adfærd på dagen til dommer og stævneleder. Ligesom klubbens bestyrelse også med fordel kan blive gjort opmærksom på episoder med usportslig opførsel.

Vi har desværre haft flere disciplinærsager de sidste 2 år, som potentielt kunne have være undgået, hvis det var blevet løst på dagen. I stedet har de involveret parter dagene efter indgivet en klage til DMU med flere ugers behandlingstid, hvortil det kan være svært at skaffe vidner, fordi få eller ingen andre har oplevet episoden på dagen, ligesom vidnerne efter en uge eller to kan have glemt vigtige detaljer. Derfor er det altid bedst at melde/ tage snakken om den usportslige opførsel på dagen med alle nødvendige parter.

Har du oplevet ubehagelig opførsel rettet mod dig som official i DMU inden for de sidste 2 år?

15% af de adspurgte officials angiver, at de har oplevet ubehagelig opførsel rettet mod dem selv. Man kan sagtens være uenig i en kendelse e.l., men det er ikke acceptabelt at overfuse eller opfører sig ubehageligt overfor de frivillige, der ligger deres tid til, at vores sportsgrene kan dyrkes under sikre og ordnede forhold.

Dertil er det heller ikke en rar situation at stå i som official, hvis den usportslige opførsel udspiller sig mellem kørere og/eller pårørende, da f.eks. dommeren eller trænings-/stævnelederen i mange tilfælde er nødt til at håndtere det. Ligesom det kan være ubehageligt for alle andre kørere og pårørende på dagen.

Har du oplevet usportslig opførsel inden for de sidste 2 år, og efterfølgende taget en pause / stoppet som official?

Desværre ser vi også, at næsten 15% af de adspurgte officials på nuværende tidspunkt har overvejet at tage en pause eller stoppe som official i DMU pga. usportslig opførsel. Det er yderst beklageligt og en vigtig ting at have i mente næste gang vandene går højt til en træning eller et løb. Vi er særdeles afhængige af den store indsats fra vores frivillige for at kunne dyrke motorsport, og derfor er det vigtigt, at vi gør motorsport til en sjov oplevelse for alle involverede.

Hvad bør man gøre, så der opstår færre tilfælde af usportslig opførsel?

Vi har fået mange forslag til konkrete tiltag for at håndtere usportslig opførsel. Dem vil vi tage til efterretning og se, om disse ting vil kunne implementeres i praksis. Generelt kan langt de fleste forslag deles op i tre kategorier:

Der skal være mere fokus på fairplay og retningslinjer for, hvordan man opfører sig. Det er derfor også vigtigt at italesætte det i sin egen klub, så man bliver mindet om, at det skal være sjovt for alle, ligesom man skal holde den gode tone. Dette er et område, hvor vi alle skal hjælpe hinanden – ikke mindst også de enkelte kørere og pårørende – og minde hinanden om, at usportslig opførsel ikke er i orden, når det sker.

DMU’s officials skal have stillet værktøjer og oplæring til rådighed til konflikthåndtering og deeskalering. I mange situationer er det den manglende kommunikation mellem parterne (det kan være mellem kørere såvel som mellem kørere og officials) der kan få tingene til at eskalere. Samtidig kan der også være berøringsangst ved episoder, hvis man som official ikke føler sig rustet til at håndtere dem.

Der skal være klare konsekvenser ved usportslig opførsel, og disse skal håndhæves. Der har været flere tilfælde med usportslig opførsel, hvor de involverede har kunnet køre videre uden konsekvenser. Og det giver en følelse af uretfærdighed hos mange af de andre kørere. I DMU’s Hovedbestyrelse arbejder man derfor på nye tiltag i denne sammenhæng, som kan blive implementeret frem mod sæsonstart i 2022.