Tilbage

Når du skal afholde løb

Her finder du informationer og blanketter, som er vigtige at kende, når du skal afholde løb eller andre arrangementer.

Anmeldelse til Præhospitalt Center / AMK Vagtcentral

Inden man som klub afholder løb eller andre større arrangementer, skal man advisere Præhospitalt Center om typen og omfanget af det arrangement, der skal afholdes.

Præhospitalt Center udarbejder en Præhospital Risikovurdering, som arrangør, samarbejdspartnere, øvrige myndigheder, Akutberedskabet og AMK-vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinering) modtager.

Det gælder for alle grene under DMU, at arrangørklubben senest 4 uger før et  løb med polititilladelse, markedsførte arrangementer el.lign. skal give besked til Præhospitalt Center i den region, den pågældende arrangørklub er beliggende i.

Er der tale om særlige risici ved et arrangement, foranlediger den lokale politikreds myndighedsmøder efter behov, hvor arrangør, klubber, Præhospitalt Center, kommune, politi og redningsberedskab kan deltage med henblik på vejledning og endelig godkendelse af arrangementet.

Det er derfor yderst vigtigt, at Præhospitalt Center adviseres så tidligt som muligt i forberedelsen til et løb eller andet arrangement.

For at vide, hvilken afdeling af Præhospitalt Center I skal advisere, skal I vide, hvilken region jeres klub er beliggende i. Det er banens koordinater, der er afgørende for dette. Er nogle af jer i tvivl, kan I se et kort over regionerne her.

I forbindelse med jeres advisering af præhospitalt center skal I afgive oplysninger om:

  • Arrangementets navn og type samt tid og sted for afholdelsen
  • Arrangørens navn, adresse, mailadresse og telefonnummer
  • Kontaktperson under arrangementet – navn, mailadresse og telefonnummer
  • Beskrivelse af forventet antal deltagere og forventet antal publikum
  • Beskrivelse af førstehjælpsberedskabet, herunder antal medarbejdere og kompetencer samt kontaktnr. til dem
  • Sikkerhedsansvarlig og kontakt oplysninger hertil kontaktpunkt
  • Angivelse af/kort over af  kontaktpunkt for regionens ambulancer, placering af hjertestartere, adgangsveje til området, evt. vejspærringer

Forsikring til klubber

Klubber under DMU er gennem DMU’s medlemskab af DIF sikret af en række forsikringer. De personer som agerer for klubben, herunder bestyrelsesmedlemmer, officials og andre frivillige, er således også dækket ind hvis de skulle være ude for en skade i forbindelse med deres virke for klubben. Fordi det er i deres virke for klubben at de kommer til skade, så er det også klubben som står med ansvaret for at melde det til forsikringen.

Klubberne i DMU er dækket af følgende forsikringer:
2. Ansvarsforsikring ved afholdelse af motorløb & forsikringspolice (Police til politi og kommune)

6. Ansvarsforsikring
8. Retshjælpforsikring

Se DMU’s samlede forsikringsoversigt her

Bestilling af nationsflag hos DMU

Det er muligt at rekvirere nationsflag til brug ved internationale løb og arrangementer, hvor international deltagelse finder sted, gennem DMU. Bestillingsformularen findes her.

Hos DMU er der fastsat en pris for leje af flag, som er kr. 75,- pr. flag, der bestilles. Erstatningspris ved bortkomst eller ødelagte flag takseres til kr. 500,- pr. stk. Inkluderet i denne leje er administrationsomkostninger i forbindelse med forsendelse til arrangør og returnering til DMU (returpostlabel vedlægges), samt renholdelse af flagene. Klubben faktureres af DMU efter arrangementets afholdelse.

Inden I som klub eller arrangør rekvirer nationsflag, skal I være opmærksomme på, at der findes regler for flagning med internationale flag, som selvfølgelig skal overholdes.

DMU’s klubber skal altid følge Cirkulære nr. 145 af 20. okt. 1989 i forbindelse med flagning med internationale flag og gældende flagregler. Det er vigtigt at understrege, at det kræver lokal polititiladelse at flage med andre nationers flag end de nordiske, grønlandske, færøske, samt EU- og FN-flag, hvorfor der altid skal søges om tilladelse hertil. Ansøgningsskema hertil findes her. Man er som arrangør ikke forpligtiget til at flage for deltagere fra andre nationer, men det er god skik at hejse flaget for den eller de personer der deltager i det pågældende arrangement.

Justitsministeriet har på deres hjemmeside en særlig vejledning i flagning, som man bør læse inden man som klub eller arrangør flager.

På Danmarkssamfundets hjemmeside finder man i øvrigt en god og fornuftig vejledning i hvordan flag hejses og hales, i hvilken rækkefølge de skal hejses, samt indbyrdes placering. Side 28 til 33 kan have god værdi for arrangøren at gennemgå før arrangementet.

I forbindelse med afviklingen af internationale løb og arrangementer er det god skik, at der flages for øverste myndighed på dagen, Jury Præsident el.lign.

Flaget for den nation, som pågældende myndighed repræsenter, placeres næstefter Dannebrog, uanset at den alfabetiske rækkefølge brydes.

Inden I som klub eller arrangør rekvirer nationsflag, skal I være opmærksomme på, at der findes regler for flagning med internationale flag, som selvfølgelig skal overholdes.

DMU’s klubber skal altid følge Cirkulære nr. 145 af 20. okt. 1989 i forbindelse med flagning med internationale flag. Det er vigtigt at understrege, at det kræver lokal polititiladelse at flage med andre nationers flag end de nordiske, grønlandske, færøske, samt EU- og FN-flag, hvorfor der altid skal søges om tilladelse hertil.

Ansøgningsskema hertil findes her. Man er som arrangør ikke forpligtiget til at flage for deltagere fra andre nationer, men det er god skik at hejse flaget for den eller de personer der deltager i det pågældende arrangement.

Justitsministeriet har på deres hjemmeside en særlig vejledning i flagning, som man bør læse inden man som klub eller arrangør flager.

På Danmarkssamfundets hjemmeside finder man i øvrigt en god og fornuftig vejledning i hvordan flag hejses og hales, i hvilken rækkefølge de skal hejses, samt indbyrdes placering. Side 28 til 33 kan have god værdi for arrangøren at gennemgå før arrangementet.

I forbindelse med afviklingen af internationale løb og arrangementer er det god skik, at der flages for øverste myndighed på dagen, Jury Præsident el.lign.

Flaget for den nation, som pågældende myndighed repræsenter, placeres næstefter Dannebrog, uanset at den alfabetiske rækkefølge brydes.

Ved lægeligt bekræftet dødsfald i forbindelse med et nationalt eller internationalt arrangement, skal der straks herefter flages på halv stang således:
•    Dannebrog – alle flagstænger hvor Dannebrog er hejst.
•    Afdødes nationalitets nationsflag.

Du finder øvrige anvisninger og vejledninger iht. dansk lovgivning vedr. flagning nedenfor.

Officielle flagdage 2018

Sådan bruges Dannebrog

Transponderanlæg

DMU yder assistance til klubberne i forbindelse med køb af transponderanlæg og uddannelse af tidtagere, ligesom DMU hjælper med kontakt til MyLaps i forbindelse fejlfinding – klubber kan dog oftest internt løse udfordringerne via egne klubmedlemmer, hvis dette forsøges. Klubber under DMU kan ligeledes opnå et tilskud til indkøbet via DMU’s indkøbsordninger og via bl.a. tilskud fra MX-fonden.

MX Klubleje af transponderkuffert til løb

MX-klubber kan leje DMU’s transponderkufferter for 1.000,- pr. weekend. De to kufferter indeholder pt. 39 transpondere med holdere. Klubben er ansvarlig for, at kufferten kommer retur med samtlige transpondere og holdere. Kufferterne skal bestilles i god tid hos DMU’s kontor.

Relevant for de enkelte sportsgrene

Download løbsmanual til Enduro her

Enduro løbsmanual 2020

Brev til lodsejer

Download Trial løbsmanual her

Tom løbstilladelse

Alle grå rubrikker skal udfyldes, og derefter sendes til SK Trial’s formand på email: hj@b-beck.dk

Tomme lister til 8-9-eller 10 omgange trial

Kan låses op med koden ”dmu”