Tilbage

Organisation

Danmarks Motor Union (DMU) er specialforbundet under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), som organiserer motorcykelsport og powerboat/aquabike i Danmark.

DMU er for langt de fleste opgavers vedkommende ledet og drevet af frivillige, som enten er direkte valgte, udpegede eller har forskellige funktioner med tilknytning til sportsgrenenes reglementer (fx. dommere, stævneledere osv.).

Det er et bærende princip i DMU’s struktur, at organisation drives ud fra et ønske om at adskille politik og drift.

Politik og Strategi

Hovedbestyrelsen og Sportskommissionerne skal overordnet set håndtere Strategi, Udvikling og Politik.

Drift af organisationen

Den frivillige organisation støttes af et sekretariat, som er beliggende i et kontorfælleskab i Idrættens Hus i Brøndby sammen med 61 andre DIF-specialforbunds sekretariater.

Hovedbestyrelse

DMU’s Hovedbestyrelse (HB) har det overordnede ansvar for DMU og er øverste myndighed for DMU’s klubber og DMU’s seks Sportskommissioner (SK): Motocross, Trial, Enduro, Road Racing, Powerboat/Aquabike og Speedway.

DMU’s Hovedbestyrelse består af én formand, én næstformand og ét bestyrelsesmedlem, som alle er direkte valgt af DMU’s repræsentantskab. Desuden indgår de seks formænd fra Sportskommissionerne (SK) i den samlede Hovedbestyrelse. SK-formænd og kommissionsmedlemmer er valgt på de respektive SK-repræsentantskabsmøder.

DMU’s Generalsekretær fungerer som sekretær for Hovedbestyrelsen på og mellem møder.

Henrik Funder Kristensen

Formand for Danmarks Motor Union
Hovedbestyrelsesformand

Mail: dmuformand@dmusport.dk

Dennis Skytte Bechmann
Næstformand af Danmarks Motor Union
Medlem af Hovedbestyrelsen
Telefon: 26 71 24 01
Mail: dskytte@me.com

Louise Laustsen
Medlem af Hovedbestyrelsen
Telefon: 20 53 64 79
Mail: vetlouiselaustsen@gmail.com

Peter Beck
Formand SK Motocross
Telefon: 25 67 07 21 / 23 62 61 92
Mail: MXformand@dmusport.dk

Hans Jørn Beck
Formand SK Trial
Telefon: 40 15 96 69
Mail: hj@b-beck.dk

Claus Beyer
Formand SK Enduro
Telefon: 50 58 11 13
Mail: claus.beyer@hotmail.com

John Klint
Formand SK Road Racing, Dragracing og SuperMoto
Telefon: 29 91 32 98
Mail: klint.john@privatsport.dk

Erik Vinther
Formand SK Speedway
E-mail: formand@skspeedway.dk

Helle Mølgaard
Formand SK Aquabike/Powerboat
Tlf.: 41 66 33 60
E-mail: info@djsu.dk


Asger Pedersen
Suppleant til Hovedbestyrelsen 

Sportskommissioner

Danmarks Motor Union er en grenopdelt organisation, hvor sportens drift rent organisatorisk er placeret under én af hovedgrenene: Motocross, Speedway, Trial, Enduro, Road Racing og Powerboat/Aquabike.

Hver af Sportskommissionerne (SK) har valgt en SK-bestyrelse på de årlige repræsentantskabsmøder. Nedenfor kan du via links se, hvem der sidder i de enkelte Sportskommissioner.

Bestyrelser for Sportskommissioner:

Valg til en SK-bestyrelse

SK-bestyrelsen vælges af det pågældende SK’s repræsentantskab, der består af formændene for de klubber under DMU, som har aktiviteter inden for den pågældende sportsgren. En SK-bestyrelse består af én formand, én næstformand og ét bestyrelsesmedlem.

På det årlige repræsentantskabsmøde for Sportskommissionen vælges følgende:

 • Formand for en periode på tre år
 • 2 kommissionsmedlemmer for en periode på tre år
 • 1 suppleant for kommissionen for en periode på ét år.

Formanden og de to kommissionsmedlemmer vælges i en turnus, så én er på valg hvert år.

Krav til kandidater

Kandidater til en SK-bestyrelse skal have været medlem af samme klub under DMU i mindst seks måneder forud for valget. Dommer- og Stævnelederlicens (D og S) er et krav for at sidde i en Sportskommissionsbestyrelse.

Sportsudvalg under SK

Den enkelte Sportskommission har mulighed for at nedsætte Sportsudvalg (SU), som varetager den specifikke drift af et givent område.

Du kan se bemandingen af de eksisterende udvalg ved at følge nedenstående links direkte til udvalg under den enkelte Sportskommission.

Indstilling og udpegning til Sportsudvalg

I DMU’s vedtægter fremgår følgende om indstilling og valg til sportsudvalg under de fem sportskommissioner.

Indstilling af personer til sportsudvalg kan ske fra DMU-klubberne, DMU-licensindehavere eller fra sportskommissionerne.” /§ 14 stk. 11.

Formanden for et sportsudvalg udpeges for et år ad gangen (af sportskommissionen). Perioden for øvrige medlemmer er individuel. Sportskommissionen og formanden for sportsudvalget udpeger de øvrige sportsudvalgsmedlemmer. Det skal tilstræbes, at der maximalt udpeges fire medlemmer til sportsudvalgene. Dette inkluderer udpegningen af en kørerrepræsentant for det pågældende sportslige område.” /§ 14 stk. 14.

Se Sportsudvalgene under de enkelte Sportskommissioner og læs mere om dem i DMU’s vedtægter.

Kørerrepræsentanterne er udpeget for ét år af gangen, og sidder i Sportsudvalg under de enkelte Sportskommissioner.

Kørerrepræsentanterne udpeger selv deres Aktivrepræsentant til Hovedbestyrelsen.

I DMU’s vedtægter om “Kørerrepræsentanter” og herunder Aktivrepræsentanten i hovedbestyrelsen står følgende:

§ 15 Kørerrepræsentanter

 1. Kørerrepræsentanter udpeges af den pågældende sportskommission og sportsudvalg for ét år af gangen. Der skal være én kørerrepræsentant i samtlige sportsudvalg.
 2. Indstilling af kørerepræsentant til sportsudvalg kan ske fra DMU-klubberne, DMU-licensindehavere, eller fra sportskommissionerne.
 3. Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter afholdelse af denne. Udvalgene udpeges 14 dage herefter
 4. Kørerrepræsentanten skal være fyldt 18 år og have kørerlicens (dog undtaget eventuelle micro-sportsudvalg hvor der kan udpeges en forælder som repræsentant).

DMU’s Sekretariat

DMU’s hovedkontor ligger i Idrættens Hus i Brøndby. Det er her, at DMU’s sekretariat varetager den daglige drift af unionen, og det er også her, at langt de fleste af DMU’s medarbejdere har sin daglige gang.

Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de jobopgaver, hver enkel medarbejder har i sekretariatet samt finde kontaktoplysninger. Du kan også kontakte Sekretariatet på dmu@dmusport.dk.

Søren Normann Andersen, Sportschef

 • Sikre den røde tråd i DMU’s elitearbejde – fra talent til landsholdskører
 • Dagligt ledelsesansvar for DMU’s lands-og talenttrænere
 • Ansvar for Klubtræneruddannelsen, ATK og udviklingsprojekter.
 • Sparring med Team Danmark omkring målopfyldelse, aktive, ansøgninger, indsatsområder og udvikling af sporten
 • Indberetning til DIF’s fordelingsnøgle

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 50 02 02 (#7)
E-mail: sa@dmusport.dk

Lukas Winther, Kommunikation og Marketingkoordinator & Sportskoordinator Trial & Enduro

 • Ansvarlig for DMU’s medier og kommunikation, herunder hjemmeside, sociale medier, nyhedsbrev, pressemeddelelser, medlemsundersøgelser m.m.
 • Pressehåndtering
 • Kommunikationsstrategi
 • GDPR
 • Netværks- og annonceansvarlig (Motorbladet)
 • Igangsætning af nye projekter, herunder DMU FairPlay, frivillighed m.m.
 • Sportskoordinator for Trial og Enduro

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 50 02 02 (#5)
E-mail: lw@dmusport.dk

Jean Snitily, Regnskabsmedarbejder

 • Ansvarlig for DMU’s regnskab
 • Ind- og udbetaling
 • Fakturering
 • Besvarelse af mail samt telefonopkald vedr. regnskab
 • Bestilling af transpondere og EMC-skannere
 • Licensadministration

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 50 02 02 (#2)
E-mail: js@dmusport.dk

Jesper Søe Bergmann, Sportskoordinator speedway

 • Sportskoordinator for speedway og Speedway Ligaen, herunder deltagelse i møder med SK og sportsudvalg
 • Formidling af information om klub og breddeaktiviteter
 • Ansvarlig for planlægning og markedsføring af DMU’s uddannelsesaktiviteter
 • Drift og udvikling af digitale kurser i DMU’s Uddannelsesportal
 • Sekretær for Disciplinærnævnet og Ordensnævnet

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 50 02 02 (# 4)
E-mail: jsb@dmusport.dk

Lea Kahlke Hansen, Udviklingskonsulent og sportskoordinator for motocross

 • Sportskoordinator for motocross herunder deltagelse i møder med SK og sportsudvalg
 • Koordinator for bredde og løbsaktiviteter i Motocross
 • Kommunikation og nyheder – Motocross
 • DM Motocross (DM-A)-ansvarlig, www.dmmotocross.dk,
 • Medansvarlig for udvikling af Aldersrelateret TræningsKoncept i motocross

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 50 02 02 (#3)
E-mail: dmu@dmusport.dk

Mark Blondin, Koordinator for SpeedwayLigaen, Sportskoordinator RR og Aquabike

 • Webmaster for SpeedwayLigaen.dk
 • Social media ansvarlig
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Sportskoordinator Road Racing
 • Sportskoordinator Aquabike

Kontaktoplysninger:
Telefon: 29 68 68 73
E-mail: mbl@dmusport.dk

Nedenfor kan du se DMU’s ansatte landstrænere.

Nicki Pedersen, Speedway-landstræner

Kontaktoplysninger:
E-mail: nicki@nickipedersen.com

Erik Gundersen, Ungdomstræner

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 30 62 63
E-mail: erik@gundy.dk

Emil Kjærsgaard Larsen, MX-landstræner

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 50 02 02
E-mail: ela@dmusport.dk

Ordensnævnet (ON) er Danmarks Motor Unions højeste dømmende myndighed.

Ordensnævnet behandler alle ankesager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DMU’s vedtægter, reglementer, regler m. v. Ordensnævnet vælges af repræsentantskabet og består af tre medlemmer og to suppleanter. Valgbar til ON er ethvert medlem af DMU. Der er dog nogle krav; Et medlem eller en suppleant til ON må ikke samtidig være medlem af nogen bestyrelse, komité, udvalg eller lignende i organer underlagt eller tilknyttet DMU. Ordensnævnsmedlemmer eller suppleanter må desuden ikke være lønnet af DMU (Jvf. Vedtægterne).

På denne side kan du finde de seneste kendelser fra ON.
Kendelserne bliver bragt på dmusport.dk så snart de er udsendt til de implicerede parter.

Ordensnævnet
Poul Hjorth (Formand)
Bjarne Fjord Thomsen (Stedfortrædende formand)
Niels Hansen

Kontakt
Såfremt du ønsker at kontakte ON, så send en e-mail til dmu@dmusport.dk. Skriv “Til Ordensnævnet” i emnelinjen.

OBS! Grundet den nye persondataforordning er sager fra 2017 og ældre fjernet, og vi vil fremadrettet benytte licensnumre i kendelser. Ønsker du at læse en kendelse der ikke er tilgængelig her på siden, kontakt os da på dmu@dmusport.dk

ON kendelser:

 • SPW: 28.11.2023 Anke af Disciplinærnævnets kendelse af 27.09.2023. Sag 01-23 – Læs Kendelsen her
 • MX: 18.09.2021 Anke af Disciplinærnævnets kendelse af 23.08.2021. Sag 03-21 – Læs Kendelsen her
 • SPW: 10.08.2021 Anke af Disciplinærnævnets kendelse af 05.07.2021 fra Licens 3079. Sag 02-21 – Læs kendelsen her
 • SPW: 08.07.21 Delkendelse af selvstændig begæring om opsættende virkning. Sag 02-21 – Læs delkendelsen her
 • MX: 08.06.21 Anke af Disciplinærnævnets kendelse af 19.04.21 fra Licens 27264. Sag 01-21 – Læs kendelsen her
 • MX: 05.02.21 Anke af Disciplinærnævnets kendelse af 30.10.20 fra Licens 991. Sag 02-20 – Læs kendelsen her
 • MX: 05.02.21 Anke af Disciplinærnævnets kendelse af 30.10.20 fra Licens 26184. Sag 01-20 – Læs kendelsen her
 • MX: 01.11.19 – Anke af Disciplinærnævnets kendelse af 18.09.19 fra Licens 6533 – Læs kendelsen her
 • MX: 26.03.19 – Anke af Ordensnævnets kendelse af 23.01.19 fra Vestjysk Motocross Club (VMCC) – Læs kendelsen her
 • MX: 23.01.19 – Anke af Disciplinærnævnets kendelse af 15.11.18 fra Vestjysk Motocross Club (VMCC) – Læs kendelsen her 
 • RR: 23.10.18 – Anke af Disciplinærnævnets kendelse af 17.09.18 fra licens 41339 – Læs kendelsen her
 • MX: 19.09.17 – Anke af 27.07.17 fra Sønderborg Motor Club vs. SK Motocross
 • MX: 01.09.17 – Anke af 08.08.17 fra Sportskommission Motocross over Disciplinærnævnets kendelse af 25.07.17
 • SPW: 06.12.16 – Anke af 16.10.16 fra Sportskommission Speedway over Disciplinærnævnets kendelse af 26.09.16
 • MX: 30.08.14 – Licens 21720 vs. licens 24851
  Kendelsen blev anket til DIF-Idrættens Højeste Appelinstans
 • SPW: 30.08.14 – Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS vs. SK Speedway/TA
 • SPW: 30.08.14 – Fjelsted Speedway Klub/Team Fjelsted ApS vs. SK Speedway/TA
 • RR/DR: 09.11.13 – Licens 23376 vs. SK RR/DR

Ældre kendelser – Ordensnævnet hed tidligere Ordensudvalget

 • OFT: 30.01.13: Licens 21933 vs. SK Off-Track21933 har pr. 18. februar 2013 anket Ordensudvalgets kendelse af 30. januar til DIF’s Appeludvalg. DIF Appeludvalget har pr. 25. april afvist anken, således at den 6. løbsafdeling i Enduro DM-serien 2012 suspenderes og indgår ikke i den samlede pointberegning for afgørelsen af Danmarksmesterskabet.
 • MX: 21.11.12: Licens 21390 vs. SK Motocross
  DMU’s Ordensudvalg har givet køreren medhold i hans anke mod den af SK Motocross tildelte straf pr. 17. oktober, med fratagelse af licens i perioden frem til 1. marts 2013.

  21390 har derfor pr. 27. november fået sit licens tilbageleveret.

  SK Motocross har pr. 18. december anket Ordensudvalgets kendelse til DIF’s Appeludvalg, som pr. 14. januar 2013 har afsagt kendelse og afvist SK MX Anken, således at DMU’s Ordensudvalgs afgørelse af 21. november 2012 står ved magt.

På denne side kan du se og læse kendelser fra DMU’s Disciplinærnævn.
Der kan læses mere om nævnet i Alment Reglement.

Nævnet har til opgave at træffe afgørelse i sager efter jvf. Alment Reglement.

Nævnet består af:

 • Formand: Helle Mølgaard
 • MX: Lasse Oxbøll og Pia Stenger Nordmand
 • Speedway: Jimmi Grensteen Nielsen og Lone Simonsen
 • Trial/Enduro: Claus Beyer
 • RR: Jens Olaf Hersom
 • Powerboat:

Såfremt du ønsker at indgive en klage/anke til Disciplinærnævnet kan du udfylde en skabelon, så du sikrer, at nævnet modtager de korrekte oplysninger: Find skabelonen her.

Læs venligst DMU’s Almene Reglement for mere information omkring behandling af sager i Disciplinærnævnet.

Det er nævnets kendelser, samt evt. klage- eller ankeskrift der offentliggøres her.

Kendelser

2023:

27.09.2023: SK-Speedway klager over dårlig opførsel fra en far. Kendelse
27.09.2023: SK-Speedway klager over dårlig opførsel fra to fædre. Kendelse
27.07.2023: Kører klager over SK-Beslutning. Kendelse
17.07.2023: Klage over usportslig opførsel. Kendelse
17.02.2023: Klage over sletning af officiallicenser. – Kendelse

2022:

21.12.2022: Klage over uetisk opførsel. – Kendelse
13.09.2022: Klage over manglende dommersanktion. – Kendelse
31.08.2022: RVE klager over dispensation givet fra SK til SES. – Kendelse
08.07.2022: SK-Speedway klager over usportslig opførsel. – Kendelse
27.06.2022: Klage over forkert holdopstilling ved Ligamatch. – Kendelse
08.06.2022: Klage over usportslig opførsel ved Klubmesterskab. – Kendelse
16.05.2022: Slangerup Speedway klager over dommerafgørelse ifm. ligamatch i Holsted. – Kendelse

2021:

16.09.2021: SK Speedway klager over kørere fra U21 DM. – Kendelse
06.09.2021: Forælder til licens 53204 klager og officials ifm DM B65 Vest. – Kendelse
23.08.2021: Licens 3798 anker dommerafgørelse fra DM A Hedeland på vegne af licenserne: 22155, 21097, 5985 og 16441. – Kendelse
09.07.2021: Forældrene til licens 53221 og licens 53232 klager over dommer ved C-Cup. – Kendelse
09.07.2021: Licens 53221 og licens 53232 anker diskvalifikation i C-Cup. – Kendelse
05.07.2021: SK Speedway klager over usportslig opførsel fra licens 556 og licens 3079 under DSL match. – Kendelse
19.04.2021: Licens 7314 klager over licens 27264’s opførsel under træning på Korskroen. – Kendelse

2020:

30.10.2020: Klubben (FAM, FHMCK) klager over licens 991 og licens 26184’s optræden ved klubmesterskab. – Kendelse
12.08.2020: Licens 29580 klager over forkert udfyldt skadesanmeldelse. – Kendelse

2019:

22.11.2019: Licens 25857 klager over usportslig opførsel. – Kendelse
02.11.2019: Team VIP-Racing klager over ikke rettidigt varsel af reglementsændring. – Kendelse
19.09.2019: Licens 29523 klager over kollektiv udelukkelse ved junior 125 i Svendborg 8. september. – Kendelse
23.08.2019: RVE klager over for sen tilmelding af 6.kører til matchen 05.07.2019. – Kendelse
09.08.2019: SK Speedway klager over dårlig opførsel ved løb i d. 9. juni. – Kendelse
06.08.2019: SSK Holdleder klager over licens 12519’s optræden ved løb d. 19. juni 2019. – Kendelse
12.06.2019: Klubben (FAM, FHMCK) klager over licens 8999’s optræden ved træning den 20. maj 2019. – Kendelse

2018:

16.11.2018: Licens 34075 klager over SK-formand (25441)’s optræden ved træning i Vestjysk Motocross Club den 17. oktober 2018. – Kendelse
17.09.2018: Licens 41339 klager over at kører og tidligere medlem af maskinkomiteen, 31832, har udstedt maskinkort til egen maskine – Kendelse
30.08.2018: Licens 40079 anker dommers (31574) afgørelse på motorprotest i forbindelse med ligamatch 500-50-35 – Kendelse
27.02.2018: Licens 34482 klager over en reglementsændring i drag racing-reglementet 2018 – Kendelse

2017:

OBS! Grundet den nye persondataforordning er sager fra 2017 og ældre fjernet, og vi vil fremadrettet benytte licensnumre i kendelser. Ønsker du at læse en kendelse der ikke er tilgængelig her på siden, kontakt os da på dmu@dmusport.dk

19.09.2017: Licens 29428 anker en protest der blev lagt i forbindelse med DM for klubhold i Hjørring d. 3. september 2017 vedrørende overhaling ved gult flag
07.09.2017: Efter anke af sag 21-17 til Ordensnævnet, blev Disciplinærnævnet pålagt at genbehandle sagen
07.09.2017: DMU’s Forretningsudvalg og SK Motocross klager over at licens 21116 ved SMK Eksjö Serie Motocross d. 6. august 2017 havde en truende adfærd overfor sikkerhedschef og stævneleder
31.07.2017: MX – SK Motocross klager over ukorrekt anmeldelse af kørere til 2. afdeling af JM/FM hos Sønderborg Motor Club d. 3. juni 2017
27.07.2017: MX – SK Motocross klager over ukorrekt tildeling af point ved DM – A i Holstebro d. 11. juni 2017
01.06.2017: MX – Licens 37983 anker en idømt straf på 10 placeringer under 2. heat til DM Mini i Kejserdalen lørdag d. 13. maj 2017
01.06.2017: MX – Licens 14095 anker dom fra DM i Quad i Sæby d. 8. april 2017, hvor han fik frataget sin førsteplads
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 11929’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 16472’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 17144’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 7908’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 13160’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 12519’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 13677’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 12169’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 1925’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 10499’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 10960’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 21745’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 20213’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 22161’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 436’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
23.05.2017: SPW – SK Speedway klager over 20216’s ageren i forbindelse med EM- og VM-kvalifikationsløb i Slangerup lørdag d. 21. april 2017
25.04.2017: MX – SK Motocross klager over licens 7312’s ageren i forbindelse med styrt på banen

2016:
07.11.2016: SPW – Holsted Speedway Klub klager over fratagelse af point i 1. division 500cc
20.10.2016: RR – Afgørelse om 2. løb i Supersport og Superbike d. 10. og 11. september 2016
27.09.2016: SPW – SK-SPW har lavet en indstilling om skærpelse af straf efter hændelse med 32691
Kendelsen blev anket til Ordensnævnet
22.07.2016: MX – Licens 31963 klager over 4956’s adfærd
17.06.2016: MX – Licens 14391 anker diskvalifikation ved DM-A i Hedeland
06.06.2016: MX – Licens 37126 klager over manglende diskvalifikation ved Pige DM i Nordals
20.05.2016: SPW – Licens 21424 klager over tildelingen af wildcard til U21 EM/VM
04.05.2016: MX – SK Motocross’ klager over licens 27492’s (team) opførsel under træning i Spanien

2015:
13.08.2015: SPW – SK Speedways klage over holdleder 34682’s opførsel
18.07.2015: MX – Licens 7519’s klage over resultatberegningen ved St. Bededagsløbet i Svendborg
15.06.2015: SPW – SK Speedways klage over Skærbæk Motor Klubs træning på ikke godkendt bane
13.05.2015: MX – SK MX klager over licens 2566’s (team) opførsel under DM B i Hadsund

2014:
03.10.2014: MX – Licens 32583 klager over annullering af heat ved DM Mini i Hedeland
03.10.2014: MX – Licens 20854 klager over udelukkelse ved DM B i Svebølle
05.09.2014: SPW – Licens 7071 klager over fratagelse af point ved DM Semifinale 2 i 50cc
25.08.2014: SPW – Holstebro Speedway Klub klager over Munkebo Speedway Club
25.06.2014: MX – Licens 24851 anker diskvalifikation
Kendelsen blev anket til Ordensnævnet
24.06.2014: SPW – Fjelsted Speedway Klub anker sag om brug af ulovlig kører
Kendelsen blev anket til Ordensnævnet
24.06.2014: SPW – Fjelsted Speedway Klub anker sag om ulovlig bruttotrup
Kendelsen blev anket til Ordensnævnet
26.05.2014: Enduro – Licens 4434 klager vedrørende ulovlig tankning
14.05.2014: MX – SK MX klager over licens 6319’s opførsel
23.04.2014: MX – SK MX klager over licens 30267’s opførsel